Wessak

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
”Bij volle maan in de maand mei worden de Ingewijden van de wereld als door een magneet naar een bepaalde plek in de Himalaya toegetrokken, net zoals de palingen uit Europa naar hun paaigrond in de Sargassozee worden toegetrokken. En vandaag 14 mei (1938) is het volle maan en zal om middernacht Boogschutter binnengaan. Vannacht zullen daarom de zielen en geesten van de Ingewijden van de wereld zich verzamelen in de Himalaya, waar zij zullen deelnemen aan een belangrijke ceremonie in de aanwezigheid van de grote Meesters van de mensheid. Zoals de palingen in de Sargassozee bijeenkomen om hun jongen voort te brengen, zo komen de Ingewijden in de Himalaya bijeen om de zuiverste en meest verheven gedachten en gevoelens te baren en over de mensheid uit te strooien.”[1]

Inleidende beschouwingen

“Van 21 april tot 20 mei bevindt de zon zich in het sterrenbeeld Stier, waar ook de maan in kracht toeneemt en waar Venus, de planeet van de vernieuwing, zich bevindt. Stier is het sterrenbeeld van de vruchtbaarheid, van de overvloed. Daarom is het tijdens de volle maan in mei belangrijk te werken met de krachten van de natuur, om de zegeningen van de Hemel aan te trekken voor de oogst, het vee, maar eveneens voor de mensen. Want ook de mensen, als ze weten hoe de invloeden te ontvangen die tijdens deze periode door de kosmos worden gestuurd, kunnen er zowel op fysiek vlak als op spiritueel vlak van genieten. Daarom werken de Ingewijden door middel van hun liederen, hun gebeden, hun meditaties en hun magische aanroepen, aan het scheppen van krachtlijnen in de ruimte die hemelse stromingen zullen aantrekken, en zij projecteren deze op de wezens die waakzaam, ontwaakt en in staat zijn aan al deze gebeurtenissen deel te nemen die in de hemel en op aarde plaatsvinden.”[2]

Het boeddhistische Wessak-feest

“Op de laatste dag (volle maan) van de maand Vaisakha (de zesde maand in de hindoe kalender) vieren Theravada-boeddhisten overal ter wereld het Wesak-feest. Op deze dag herdenken ze de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha. Een dag van gedeeltelijk vasten en het doen van goede werken. Lekenvolgelingen eten vaak niet tussen twaalf uur 's middags en de volgende ochtend zes uur, zoals monniken en nonnen elke dag doen Volgens de kronieken werd de koningszoon Siddharta Gautama, later de Boeddha, de verlichte, geboren op de volle maan van Wesak in 624 v. Chr. Op de volle maan van Wesak zou hij zijn verlichting bereiken en na duizend volle manen zou hij op tachtigjarige leeftijd sterven tijdens dezelfde volle maan van Wesak. Theravada-boeddhisten nemen zijn sterfdag in 544 v. Chr. als beginjaar voor hun jaartelling.” [3]

“Wesak is de Neerdaling en de Zegening van de Boeddhische en Christus-energie: de Boeddha en de Christus komen elk jaar bij de volle maan in Stier samen om de Aarde en de hele mensheid te zegenen. Enkele dagen van tevoren bereiden de Meesters van het Licht dit Feest voor en voltooien het enkele dagen later, dus over een periode van ongeveer 14 dagen. Zij nodigen ieder van ons uit om deel te nemen vanuit het hart. (…) Wesak is het feest van de Boeddha, vertegenwoordiger van het Goddelijke Gebied. Christus is de uitdrukking van de Liefde van de Vader, Boeddha is de uitdrukking van Zijn Wijsheid. De twee Opgestegen Meesters Boeddha en Jezus Sananda verenigen zich om de energie van Universele Liefde naar de Aarde te brengen. Zij brengen de energie van Mededogen naar de Aarde. Mededogen is Liefde zonder voorwaarden. Wesak is het grote festival van het Oosten. In Tibet wordt het gevierd in de Wesak-vallei. Het is het grote feest van het Oosten dat de geboorte, de verlichting en de dood van de Boeddha herdenkt. Het is ook de tijd waarin de twee Goddelijke Gidsen van het Oosten en het Westen samenwerken in de meest hechte Spirituele Eenheid, waarbij Christus en Boeddha dit festival elk jaar gebruiken als een Inspiratiebron voor het werk van het volgende jaar.”[4]

Harmonie is de enige echte essentiële voorwaarde om verbonden te zijn

Elk jaar vindt in de Himalaya in de nacht van de volle maan in mei de ceremonie van Wesak plaats. De volle maan in mei staat dubbel onder invloed van Stier: de zon staat sinds 21 april in dit teken, en ook de maan is in dit teken verheven. Stier staat voor vruchtbare natuur, vruchtbaarheid en overvloed, wat nog eens benadrukt wordt door het feit dat Venus, de scheppingsplaneet, in dit teken staat. De volle maan in mei biedt dus de beste voorwaarden om met de krachten van de natuur samen te werken en de zegeningen van de hemel aan te trekken voor de oogst en het vee, maar ook voor de mens. Want als de mens weet hoe hij de heilzame effecten die in deze tijd door de kosmos circuleren, kan aantrekken, kan hij er ook van profiteren, niet alleen op het fysieke gebied maar ook op het spirituele gebied. Daarom trachten Ingewijden door middel van meditaties, gebeden, gezangen en magische aanroepingen krachtlijnen in de ruimte te creëren die energieën aantrekken, die zij doorzenden naar alle wezens die waakzaam zijn, ontwaakt en in staat om aan dit gebeuren deel te nemen.

Mt. Kailash Wessakdal

Er zijn plaatsen op aarde die gunstiger zijn dan andere voor dit kosmische werk, zoals de Himalaya op 75° Oost en 30° Noord. Dat is de ontmoetingsplaats van de Ingewijden. De plaats waar de ceremonie van Wesak plaatsvindt, is de krachtigste van allemaal. Sommige Ingewijden gaan er fysiek heen, anderen via astrale projectie.”[5]

“Gedurende de nacht van de volle maan in mei vindt ieder jaar in de Himalaya de ceremonie van Wessak plaats. In die nacht wordt hetzij de geboorte van Boeddha, hetzij zijn verlichting symbolisch herdacht. Sommige Ingewijden zijn fysiek bij deze ceremonie aanwezig; anderen ‘treden uit’ en gaan er in hun astrale lichaam heen. Maar ieder van jullie heeft de mogelijkheid om hier tenminste in gedachten aan deel te nemen. Gedurende deze ceremonie verenigen de broeders van het licht zich met de hemelse entiteiten om de kosmische krachten aan te trekken en in de ruimte golven en vibraties van de hoogste spiritualiteit te verspreiden. Als je de bijeenkomst van al deze Ingewijden wil vervoegen, dan moet je je voorbereiden. Draag gedurende die nacht geen enkel metalen voorwerp, want metaal is geen goede geleider voor de golven die uit de spirituele gebieden komen. De enige, echt onmisbare voorwaarde om tot dit feest te worden toegelaten is harmonie: wees waakzaam, heb geen enkele slechte gedachte, geen enkel slecht gevoel ten opzichte van anderen. Neem een juiste houding aan, die jou in staat zal stellen je met de Ingewijden te verbinden, met de wens de zegeningen te ontvangen, die zij aan alle kinderen van God zenden.”[6]

Om gezien te worden, moet je de duisternis overwinnen door een krachtig licht te projecteren

“Tijdens de stilte zullen diegenen onder jullie die weten hoe je je gedachten moet richten, ze richten op de plaats van deze bijeenkomst. Voor hen die zulk werk niet kunnen doen, zal er geen aanbeveling zijn, hen zal niets bijzonders worden verteld. Zij kunnen ook hun aandacht richten op Agartha, waardoor de ceremonie betere resultaten zal opleveren. (...) Om bekend te zijn bij de geesten van de goddelijke wereld, moet je door hen gezien worden. Wat doet de kapitein van een schip als zijn schip zinkt? Hij zendt een noodsignaal of een lichtkogel uit, opdat hij gered kan worden. Als je geen lichtsignaal naar de hemel stuurt, wie zal dan boven weten dat je zinkt? Om gezien te worden, moet je de duisternis doorbreken door een krachtig licht te projecteren. Dankzij een hemelse liefde die niets te maken heeft met gewone liefde, trek je de aandacht van onzichtbare geesten die waken over de mensheid.”[7]

Enkele aanbevelingen voor de Wesak ceremonie

“Hier zijn wat aanbevelingen. Omdat metaal de ontvangst van trillingen en invloeden van Agartha verstoort. Draag geen metalen voorwerpen zoals spelden, gespen, haken, ringen, horloges of munten. Dit zou de ontvankelijkheid verstoren. Je kent de exacte tijd van de ceremonie in Agartha niet, maar je zal het wel weten. Je zal een goede houding aannemen, die je in staat zal stellen je met de Ingewijden in verbinding te stellen, met de gedachte de zegen te ontvangen die zij zullen zenden aan alle kinderen Gods. We kunnen allemaal samen een werk doen met formules die ik ken. Maar om dit te laten gebeuren, moet alles wat niet harmonieus is worden geëlimineerd. Elke disharmonie zou een grote verstoring veroorzaken. Elk van jullie zal zich verbinden met de Wesak ceremonie, alleen of in groep, zoals je verkiest. (…)

Hierbij hebben we alleen de kinderen van God nodig, de kinderen van het licht, en niet de persoonlijkheden die koketteren met het idee van macht, terwijl zij noch op aarde noch in de hemel worden herkend. De wezens van liefde zijn Hierboven bekend en hier herkennen wij hen. De anderen zijn alleen hier beneden bekend. Gekend te worden Hierboven, is de onzichtbare wereld die zich opent. Wanneer je voelt dat de onzichtbare wereld zich voor jou of in jou opent, is dat omdat je Hierboven bent herkend. (…)

Veel mensen hebben de illusie dat ze gered zullen worden. Hier zijn het grote personnages, maar daarboven worden ze niet gezien, worden ze niet gekend, omdat ze licht noch warmte hebben. Anderen zijn bekend omdat zij een hart hebben, ware intelligentie en deugden. Zij zijn ingeschreven in het Boek van het Leven, geschreven in de palm van God. Deze inscriptie vervaagt nooit. Trek de blik van de onzichtbare geesten die over de mensheid waken, naar jou toe door een hemelse liefde, die niets met gewone liefde te maken heeft. Wanneer jullie in de duisternis van de aarde worden gesignaleerd, zullen jullie worden geholpen, gered, en zullen jullie kunnen zeggen hoe mooi de wereld is die voor jullie open ligt, en jullie zullen er gaan wandelen, kuieren.” [8]

Voorbereiding op de ceremonie

“Elk jaar bij volle maan in mei gaan Ingewijden van over de hele wereld naar Agartha, fysiek of astraal. Dit jaar vindt de ceremonie plaats in de nacht van 4 op 5 mei. Wij zullen ons inzetten om gezamenlijk aan deze ceremonie deel te nemen en ik vraag jullie om je daarop voor te bereiden. Het zal mogelijk zijn om zelfs op de vooravond van 5 mei aan te sluiten bij Agartha. En we zullen het niet aan iedereen vertellen. We zullen vierentwintig uur vasten, met gebeden en meditaties. Niet meer dan dat. Maar op deze wijze zullen we in staat zijn iets van de buitengewone uitstromingen te ontvangen die de Ingewijden zullen zenden, omdat we met hen verbonden zullen zijn. Op 5 mei houden we 's morgens een langere stilte dan gewoonlijk. (…)

Om je te kunnen verbinden met Agartha, is één ding nodig: harmonie. En nog iets: je moet al je vijanden vergeven hebben. Men kan deze ceremonie niet meemaken als men misverstanden in zijn leven heeft bewaard. Deze gunstige omstandigheden zullen het mogelijk maken dat onze gebeden op grootse wijze worden verhoord. Gedurende de gehele dag en zelfs gedurende de nacht zal men zich kunnen ontdubbelen en naar Agartha gaan om de ceremonie bij te wonen. Doe je best. Wees voorbereid. Het zou prachtig zijn om aan zulk werk deel te nemen.”[9]

Een hoog ideaal

“Elk menselijk collectief, elke religieuze, politieke of culturele beweging en elk land van de wereld vormt een "egregoor". Een egregoor is een psychisch collectief wezen dat gevormd wordt door de gedachten, wensen en fluïdische uitstralingen van alle individuele leden van een collectief die samenwerken om hetzelfde doel te bereiken. Elk egregoor heeft zijn eigen specifieke vorm en kenmerken: het egregoor van Frankrijk neemt de vorm aan van een haan, die van Rusland die van een beer, enzovoort. Maar noch de haan, noch de beer, noch de tijger, noch de draak kunnen de problemen van de hele wereld oplossen. In feite kan het gebeuren dat egregors van verschillende naties elkaar de oorlog verklaren op de subtielere bestaansniveaus - helderzienden zien deze conflicten soms - en niet lang daarna breekt er oorlog uit op aarde. Het is nu tijd voor de mensheid om zich te verenigen in het egregoor van de vredesduif, dat de Gouden Eeuw, het Koninkrijk van God op aarde zal brengen.”[10]

Andere teksten over Wessak

“In sommige delen van India wordt sedert eeuwen het Wesak Feest beschouwd als een algemene Feestdag. Het is een dag van hereniging, van bedevaart en van vreugdevolle verwachting. Het is een heilige dag. Natuurlijk is het waar, dat de innerlijke betekenis van deze dag slechts door een handjevol geestelijk ingestelden begrepen wordt en dat de grote meerderheid niets afweet van en geen belangstelling heeft voor de mogelijke betekenis ervan is ook waar. Doch hetzelfde zou kunnen worden gezegd van elk der grote Christelijke feesten. Voor sommigen zijn ze symbolen van grote geestelijke waarheden; voor anderen zijn ze eenvoudig een vrije dag of een dag om geschenken te geven of om elkaar te bezoeken. Doch van de werkelijke geestelijke kracht, die dan op aarde wordt vrijgegeven, van de werkelijke betekenis van deze "dagen van Genade", zoals Goede Vrijdag, waarop de Godheid de mensheid te hulp komt, weten zij vrijwel niets. Met de innerlijk en ware verhoudingen houden zij in het geheel geen rekening. En zo is het ook met het Wesak Feest. (…) Er is evenwel één ding, in verband met dit Feest dat het van vele andere onderscheidt. Dit Feest verbindt het verleden met het heden op een wijze, zoals door geen ander Feest dat met een der grote wereldgodsdiensten te maken heeft, ooit is gedaan. Het vertegenwoordigt een levende waarheid en een een huidig gebeuren. In Hun gezamenlijke dienst aan de mensheid brengen de Boeddha en de Christus deze verbinding tot stand. Zij doen het Oosten en het Westen in elkaar opgaan en verenigen tot één geheel de Christelijke traditie, het Boeddhistisch en Hindoe geloof en de aspiratie van alle gelovigen in de huidige wereld, zowel orthodox als niet-orthodox. Gods­dienstig onderscheid verdwijnt.”[11]

Eenmaal per jaar verlaat Boeddha zijn verheven positie om naar de aarde terug te keren

“In deze tijd van het Wesak-feest wil ik jullie aandacht vestigen op het feit van de jaarlijkse terugkeer van de Boeddha om overal zijn volk te zegenen en de boodschap van wijsheid, licht en liefde aan de mensheid te brengen - Hij die voortkomt uit het Hart van de Godheid zelf - het uiterlijke bewijs en de garantie is van goddelijke leiding en innerlijke openbaring in de huidige 2500-jarige cyclus. Jaar na jaar komt hij terug. Voor even herinnert het ons eraan dat God bestaat en eeuwig liefheeft; dat Hij niet onverschillig is voor zijn volk; dat het hart van het universum onveranderlijk medeleven is en dat de mens niet alleen is. Om deze erkenning tot stand te brengen en deze verschijning mogelijk te maken, wordt een levende Driehoek van energie gecreëerd en gecentreerd op de drie grote geestelijke Entiteiten, die door Oost en West worden herkend. Gelovigen van alle geloofsovertuigingen en nationaliteiten kennen ze. Dit zijn ze: 1. De Heer van de Wereld, de Oudste Wijze, Sanat Kumara, de Planetaire Logos, Melchisedek, Degene naar wie Christus verwees toen hij zei: "Ik en mijn Vader zijn één". 2. De Boeddha, de Verlichte, Degene die licht en wijsheid openbaart uit bronnen die veel groter zijn dan ons planetaire leven, de Boodschapper van de Goden. 3. Christus, de Zoon van de Vader, de Redder van de wereld, de Verlosser. Hij die bij ons is gebleven en zijn schapen verzamelt in zijn kudde, de Heer der Liefde.

Via deze drie Wezens, wier aard stralende liefde en licht is, kan de mensheid in zekere mate de aard van de Godheid vatten. Zij zijn groter dan men weet of begrijpt; de menselijke intelligentie en aspiratie kunnen slechts hun wezenlijke aard aanvoelen. Hun geestelijke kracht moet worden verdund, willen de mensen de kracht kunnen dragen van het effect van hun energie, die zij trachten over te brengen. Het is dit aanpassingsproces van kracht, dat plaatsvindt ten tijde van de volle maan in mei.”[12]  

Bibliografie

 • O.M. Aïvanhov, Le haut ideal, brochure 307, Prosveta.
 • O.M. Aïvanhov, Het licht, de levende geest', Izvor 212, Prosveta.
 • O.M. Aïvanhov, L’alchemie spirituelle, Œuvres complètes II, Prosveta.
 • O.M. Aïvanhov, L’harmonie, Œuvres complètes VI, Prosveta.
 • O.M. Aïvanhov, U bent goden, Synopsis I, Prosveta.

Multimedia

Verwante artikels

Nota’s

 1. O.M. Aïvanhov, L’alchemie spirituelle, Œuvres complètes II, Ch. 4, Prosveta.
 2. O.M. Aïvanhov, Dagtekst van 20 mei 2008, Prosveta.
 3. https://www.beleven.org/feest/wesak
 4. https://epanews.fr
 5. https://www.prosveta-usa.com/the-wesak-ceremony-1
 6. O.M. Aïvanhov, Dagtekst van 12 mei 2006, Prosveta.
 7. O.M. Aïvanhov, Het licht, de levende geest, Izvor 212, Prosveta.
 8. O.M. Aïvanhov, Voordracht van 1 mei 1947.
 9. O.M. Aïvanhov, Voordracht van 1 mei 1947.
 10. O.M. Aïvanhov, Le haut ideal, Brochure 307, Prosveta.
 11. Alice A. Bailey, Wesak Boodschap 1944 - www.lucistrust.org/nl/resources/wesakbooklet
 12. Alice Bailey, ‘The Externalisation of the Hierarchy’, Lucis Publishing Company.

Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).[[de: Wessak[[en:Wessak][[fr:Wessak]