Stilte

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«De Stilte is de hoogste niveau van onze Ziel, en op het moment dat we het bereiken, gaan we het kosmische Licht binnen. Het Licht is de Kwintessens van het Universum. Het is wat we om ons heen zien, en zelfs wat we niet zien wordt doorkruist en doordrongen door het Licht. Het doel van de Stilte is juist om te versmelten met dit Licht, dat levend is, dat krachtig is en dat de hele Schepping doordringt». [1]

Twee soorten Stilte

Volgens Omraam Mikhaël Aïvanhov zijn er twee soorten stilte, de stilte die verbonden is met de dood en de stilte die verbonden is met het leven. Het eerste is een afwezigheid, een leegte, een gebrek aan leven. Dit is niet de ware stilte die hierboven is genoemd en die het "hoogste niveau van onze ziel" wordt genoemd. Ware stilte is een levende, vibrerende, intense toestand die kan worden ervaren door middel van meditatieve praktijken en in momenten van bijzondere spirituele vervoering.

«Sommige mensen verdragen de stilte niet, want ze vatten die op als een leegte, een afwezigheid: geen beweging, geen leven. In werkelijkheid is er stilte en stilte, en over het algemeen kunnen we zeggen dat er twee soorten van zijn: die van de dood en die van het hogere leven.Het is goed om juist deze laatste te begrijpen en daarover gaat het hier. Die stilte is geen levenloosheid, maar een intense activiteit die zich voltrekt in de schoot van een volmaakte harmonie. Zij is ook geen leegte, geen afwezigheid, maar een volheid die je kunt vergelijken met wat mensen ervaren, diestem verbonden zijn door een grote liefde en iets beleven dat zo intens is, dat ze het niet met gebaren of woorden kunnen uitdrukken. De stilte is een kwaliteit van het innerlijk leven. Echte stilte is de uitdrukking van een aanwezigheid, de goddelijke aanwezigheid».[2]

De geheime kamer

De Meester sprak over de geheime kamer op 30 april 1963:

«De geheime kamer is een symbool. Is het Jezus die er als eerste over sprak? Neen, deze kamer heeft altijd bestaan. De Ingewijden kenden haar bestaan. Je moet in deze kamer binnen treden om te bidden, want er buiten kan de Hemel ons niet horen. Waarom? Het is zoals in een telefooncel: er is daar binnen een apparaat dat het contact mogelijk maakt. Als je buiten deze kamer bent, kan je roepen en tieren, de Hemel zal je niet horen. In de geheime kamer zijn er instrumenten die je enkel daar in werking kunt zetten. In een telefooncel sluit je de deur voor het lawaai van de buitenwerel april wil zeggen dat er in ons een plaats van stilte bestaat, waar het disharmonisch rumoer, afkomstig van onze gedachten en gevoelens, ons niet bereikt. Het contact kan niet plaats vinden waar er lawaai heerst. Je moet een stille plek vinden en er binnen treden. Al de nodige apparatuur bevindt zich daar. De deur sluiten, betekent in onze gedachten en gevoelens geen andere geruchten, storingen of disharmonie binnen te laten. Anders zal de communicatie niet goed zijn. Je zult niet begrijpen wat er gebeurt, welk antwoord je ontvangt. Je spreekt en luistert in deze kamer. Je vraagt iets aan de Hemel en aan de onzichtbare wereld, en je krijgt het antwoord. De innerlijke kamer is dus verbonden met de notie van de stilte en ook van het geheim».

De Universele Ziel - een oefening om zich ermee te verbinden

"Wat je graad van evolutie ook is, probeer steeds verder te gaan in de verkenning van je bewustzijn en de ontwikkeling van je vermogens.Hier is een oefening:

«Begin met een hele poos in rust en in stilte te blijven en stijg dan in gedachten omhoog ... Stel je voor dat je geleidelijk je fysieke lichaam verlaat via de opening die zich bovenaan de schedel bevindt. Ga verder met voor te stellen dat je doorheen je causale, boeddhistische en atmische lichamen gaat. Je verbindt jezelf met de Universele Ziel, het kosmische principe dat de ruimte vult, en je neemt daar tegelijkertijd deel aan zijn werk in alle gebieden van het universum tegelijk. Zelf weet je misschien niet duidelijk wat je op dat moment doet, maar je geest zal het weten».[3]

Waarachtige Stilte

De echte stilte is niet enkel de afwezigheid van lawaai, de echte stilte is niet sprakeloos. Ze is evenmin leeg, integendeel, de echte stilte draagt volheid in zich, ze is levend, vibrerend en ze spreekt, ze zingt. "Je vraagt hoe je die stilte kan horen… Door de grote trommels, dat wil zeggen de passies, de chaotische sentimenten en gedachten die steeds maar doorgaan, te doen zwijgen. Dat vraagt veel werk en het vereist veel geduld en beheersing van ons psychische leven. Eenmaal al die interne stormen bedaard zijn, zal de stilte dichterbij komen en zal ze zich om je heen gaan verspreiden en je omhullen met een prachtige mantel. Helderheid zal neerdalen en je zal voelen dat er iets heel machtig de wereld beheerst en beheert: de oorspronkelijke stilte waaruit het universum is ontstaan en waarin het op een dag zal terugkeren».[4]

Dit soort stilte, die kan worden omschreven als een bewustzijnstoestand, is het kenmerk van een innerlijk contact met het Goddelijke. "Innerlijke stilte is een bewustzijnstoestand waarin iets mysterieus en diepzinnigs zich begint te openbaren. Het is dit ‚iets‘ dat de stem van de stilte wordt genoemd. Wie erin slaagt om alles in zichzelf te kalmeren, en zelfs zijn gedachten te stoppen - want in zijn beweging maakt de gedachte ook lawaai - zal deze stem van de stilte, die de stem van zijn goddelijke natuur is, horen».[5]

De stem van God

In deze stilte kan men volgens Aïvanhov de stem van God[6] gewaarworden. Om deze toestand van innerlijke stilte te bereiken, is het noodzakelijk om meditatieve technieken te beoefenen die leiden tot controle over gedachten en gevoelens. Maar wat gebeurt er precies als we erin slagen de innerlijke stilte te vestigen? "Wat in werkelijkheid ophoudt, zijn de bewegingen van de lagere natuur, terwijl de hogere Natuur begint te vibreren, te stralen. Maar deze vibrerende beweging is zo intens dat het lijkt op bewegingsloosheid».

"Op het moment dat we erin slagen om innerlijk stil te worden, vertrouwen we ons toe aan de Geest, die ons naar de goddelijke wereld voert. Maar deze ontvankelijke, passieve Toestand mag in geen geval verward worden met luiheid en inertie of traagheid. Het lijkt alleen passief van buitenaf: in werkelijkheid is het de grootste activiteit die er is. Het is de gesteldheid van degene die door werk, geduld en opoffering erin geslaagd is om de stilte in zichzelf te vestigen. Dankzij deze stilte begint hij de stem van zijn ziel te horen, die niets anders is dan de stem van God».[7]

"God spreekt zacht, zonder aandringen. Hij zegt één, twee keer dingen en zwijgt dan. Intuïtie spreekt ook niet nadrukkelijk, en als je niet aandachtig luistert, als je deze stem niet onderscheidt, omdat je alleen het lawaai kunt horen, word je voortdurend op een dwaalspoor gebracht. De stem van de hemel is uiterst zacht, zacht, melodieus, stil, en er zijn criteria om hem te herkennen. De stem van God manifesteert zich op drie manieren: door het licht dat in ons geboren wordt, door een uitbreiding, een warmte, een liefde die we in ons hart voelen, en ten slotte door een gevoel van vrijheid dat we voelen met de beslissing om nobele, onbaatzuchtige daden te verrichten. Dus wees attent…».[8]

De waarde van stilte

In zijn voordracht van 15 augustus 1955 zei de Meester hierover het volgende: "Waarvan is stilte de vertegenwoordiging, de synthese? Waarvan is het de samenvatting? Van de eerste sephira: Kether, de kroon. De symbolische betekenis van Kether is de stilte van waaruit alles voortkwam. Voor ons is die stilte een leegte, iets doods; we geloven dat die niet vibreert, maar in werkelijkheid is het de meest subtiele biotoop, die alles doordringt. We kunnen alleen maar tot Kether doordringen door middel van goed ontplooide en welbegrepen stilte. Momenteel zijn de mensen bang voor de stilte. Stilte is nochtans de meest subtiele taal van de schepping. Als al het lawaai en geraas ophoudt dan hoort men de innerlijke stem die spreekt, de geluidloze stem. Op een dag zal je de waarde en het belang begrijpen van de oefeningen die we doen en hoe ze te doen. Dat zal je de mogelijkheid geven om verder te gaan. Zo kan het worden, maar alleen als je stil kan blijven, als het je lukt om je te beheersen. Het is alleen wanneer je krachten van de eerste Sephira ophaalt dat je geen schulden meer aangaat: zij geeft gratis. Ze is de enige die geen betaling eist. Alles wat je van de andere Sephiroth opneemt wordt geregistreerd op je rekening en op het einde moet je die betalen. En hoe ga je die betalen? Door inspanningen, lijden of opofferingen. Alleen Kether geeft gratis. Zij is de meest genereuze van de Sephiroth, de rijkste, diegene waaruit alles is voortgekomen. Het is het gebied van de hemelse Vader. Dit is vanwaar alles uitgedeeld wordt aan de Zoon, die het op zijn beurt uitdeelt aan de anderen. Daarom heeft Jezus gezegd: "Alles wat ik van mijn Vader ontvangen heb, geef ik aan jullie. (...) Laten we terugkeren naar de hoogste sephirah, Kether. Het is door de stilte dat je erin kan slagen om je met haar te verbinden en door niets anders. De stilte overstijgt de gezondheid, de wijsheid, de muziek, de zuiverheid, het creëren van vormen in de wereld. We kunnen geen volledig idee hebben van de stilte; dat is de reden waarom de mysterieuze en onbekende stilte het onuitspreekbare kan samenvatten, symboliseren en uitdrukken. Ik buig me neer en bied m’n excuses aan de hogere Entiteiten aan om gesproken te hebben over deze heilige dingen. Het is voor jullie welzijn dat ik het gedaan heb. Ze zullen het me niet kwalijk nemen. ».[9]

In stilte eten

"God heeft in het voedsel al zijn wijsheid aangebracht. Hij heeft de engelen opgedragen om te zorgen voor de planten en de vruchten. Het eten is een geschenk van God dat wij in gebed, in bezinning, in stilte moeten ontvangen. De stilte en de rust zijn de voorwaarden voor het wezenlijke werk, een ongedwongen, volledige aandacht, met liefde opgebracht, voor de goedheid van God, die zoveel goede en mooie dingen in het voedsel heeft aangebracht. Denk niet dat ik je tot slaaf wil maken door je te vragen om in stilte te eten. Nee, ik wil je in tegendeel gezondheid, geluk, vrede en vrijheid brengen, en je tot meester van alle omstandigheden maken.».[10]

De stilte van de natuur is een bewoonde wereld

"De stilte wordt bevolkt door ontelbare wezens: in de bossen, de meren,de oceanen, de bergen en ook onder de aarde, overal heeft de Schepper bewoners geplaatst. Zelfs het vuur wordt bewoond, de ether, de zon en de sterren, heel het universum is bewoond. Dus waar je ook gaat: in de bergen, de bossen, aan de oever van de rivieren, meren of oceanen, als je jezelf wilt vertonen als een kind van God dat naar een meer verheven en lichtend leven streeft, verstoor dan niet de stilte van deze oorden. Laat zien dat je je bewust bent van de aanwezigheid van de etherische wezens die daar wonen. Begin met hen te begroeten als je naderbij komt, betuig hun je respect en je liefde, vraag hen om hun zegen. Opgetogen door je houding zullen deze wezens, die je al van verre hebben opgemerkt, naar je toe komen om je met hun geschenken te overladen: vreugde, licht, liefde, zuivere energie. En je zult naar huis terugkeren met een ruimer gevoel van het leven.n».[11]

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

Nota’s

 1. Aïvanhov, O. M., Il senso del silenzio, Prosveta, 1995, pag. 161.
 2. 2. O.M.Aïvanhov, Dagtekst van 27 Maart 2017, Prosveta.
 3. 3. O.M.Aïvanhov, Dagtekst van 18 September 2019, Prosveta.
 4. 4. O.M.Aïvanhov, Dagtekst van 4 Januari 2018, Prosveta.
 5. 1. O.M.Aïvanhov, De Weg van de Stilte, Izvor 229, Prosveta.
 6. 5. O.M.Aïvanhov, De Weg van de Stilte, Izvor 229, Hoofdstuk 12, Prosveta.
 7. 6. O.M.Aïvanhov, De Weg van de Stilte, Izvor 229, Prosveta.
 8. 6. O.M.Aïvanhov, De Weg van de Stilte, Izvor 229, Prosveta.
 9. 7. Zie ook Vidélina nr 245, Prosveta
 10. 8. O.M.Aïvanhov, Hrani Yoga, Oeuvres Completes XVI, Prosveta.
 11. 9. O.M.Aïvanhov, Dagtekst van 23 september 2014, Prosveta.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).