Meditatieve oefeningen

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Het universum is het werk van de twee grote Principes, het mannelijke en het vrouwelijke, de kosmische Geest en de universele Ziel die zich verenigen om te scheppen. Wat wij geest (mannelijk) en ziel (vrouwelijk) noemen, zijn de emanaties van deze twee scheppende Principes. Daarom zijn wij, net als zij, via onze geest en onze ziel, ook scheppers. Maar dit vermogen om te scheppen kunnen we alleen uitoefenen, als we door ons bewustzijn in staat zijn ons steeds hoger te verheffen, tot die regionen, waar alleen het licht heerst. Spirituele activiteiten die van ons echte scheppers maken, zijn het gebed, de meditatie, de contemplatie, de identificatie. Door het verlangen terug te keren in de universele Ziel en haar te doordringen, wordt dit licht, dat de materie van de schepping is, door onze geest bevrucht. En onze ziel, die vervolgens de kiemen van de kosmische Geest ontvangt, begint goddelijke kinderen op de wereld te zetten: inspiratie, vrede, vreugde, nobele en liefdevolle handelingen».[1]

Inleidende opmerkingen

In het onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov worden verschillende soorten meditatieve oefeningen voorgesteld, waarvan de eigenlijke meditatie slechts één van de mogelijke vormen is.

Om te begrijpen wat ze zijn en hoe ze werken, moet men zijn toevlucht nemen tot de Synoptische Tabel die, uitgaande van het fysieke lichaam en voor elk van de 6 Principes (die respectievelijk corresponderen met het fysieke lichaam, de wil, het hart, het intellect, de ziel en de geest), de relatieve meditatieve oefeningen voorstelt, om allereerst te proberen begrijpen in welke opzichten zij van elkaar verschillen en wat hun wezenlijke kenmerken zijn.

Meditatie voor het fysieke en etherische lichaam

Het fysieke lichaam - dat het materiële, lichamelijke deel van ons wezen is - wordt op energetisch niveau in stand gehouden en verlevendigd door het etherische lichaam, en daarom worden deze twee principes - in deze specifieke context - bij elkaar geplaatst. Het fysieke lichaam en het etherische lichaam zijn zo met elkaar verbonden dat een meditatieve oefening die op één van beide lichamen inwerkt, onvermijdelijk ook op het andere werkt. Het is geen toeval dat zij in vele tradities als één enkel lichaam worden voorgesteld. In feite zou men kunnen zeggen dat voor het fysieke lichaam "meditatie" overeenkomt met bewuste beweging en bewustwording van de vijf zintuigen: deze twee activiteiten impliceren een zekere mate van concentratie die, zoals wij kunnen zien in de Synoptische Tabel, wordt uitgevoerd door de wil, door het etherische lichaam. Elke meditatieve praktijk met betrekking tot het fysieke lichaam en de wil veronderstelt concentratie, opmerkzaamheid, aanwezigheid. Deze concepten zijn ook de basis voor alle verdere meditatieve praktijken, die hieronder worden beschreven. De beoefening van de sacrale dans die bekend staat als Paneuritmie, en de gymnastiek die door Aïvanhov zelf werd voorgesteld, vallen in deze categorie (zie hieronder).

Meditatie voor het emotionele lichaam (gebed)

Voor het emotionele lichaam is de overeenkomstige meditatieve praktijk het gebed. Het gebed is meditatie op het emotionele vlak, een ware meditatieve vorm waardoor het gevoel zich tot het Goddelijke wendt, met een verzoek, een aanroeping.


Meditatie voor het mentale lichaam (eigenlijke meditatie)

Op het niveau van het intellect vinden wij de eigenlijke meditatie: wij zullen zien dat ware meditatie overeenkomt met een soort "kauwen van gedachten"[2], dat echter wordt uitgevoerd door het hogere intellect, door een bewuste geest.

Meditatie kan worden vergeleken met het kauwen van voedsel. Wanneer we voedsel in onze mond nemen en het kauwen, gaan de speekselklieren aan het werk en nemen we met de tong de meest subtiele energieën op. Meditatie is ook een vorm van kauwen, maar dan van gedachten, waardoor we de kwintessens van de spirituele wereld in ons opnemen en zo onze spirituele lichamen voeden. Mediteer dus op de wijsheid, dit licht dat je beschermt, leidt en de weg voor je ontsluit naar de goddelijke wereld. Mediteer op de liefde als bron van vreugde, rijkdom en schoonheid voor allen. Mediteer op de waarheid, die je naar de vrijheid voert …"[3]

​=== Meditatie voor het atmische lichaam (contemplatie)===

De Ziel evenwel, die streeft naar onmetelijkheid, naar oneindige ruimte, heeft contemplatie nodig om haar ideaal te bereiken, en dus komt haar vorm van meditatie overeen met contemplatie, bewuste emotionele observatie, extase voor de schoonheid, de pracht van de goddelijke Wereld. "Soms heb je het gevoel achtervolgd te worden door beelden die je bezwaren, verwarren… Laat je niet overrompelen, verwijder ze en vervang ze door beelden die je weer vreugde, moed en hoop geven. Om het belang van beelden te begrijpen, moet je goed doordrongen zijn van het feit dat ze leven, vermogens bezitten, en daarom trekken sommige de bliksem aan en laten andere alle zegeningen van de Hemel op je neerkomen. Laat eenieder in zichzelf proberen beelden te vormen die hem losrukken uit de duisternis, uit de logheid van de aarde, en als je dat niet lukt, doe het dan met behulp van het beschouwen van schilderijen, van geschilderde afbeeldingen. In tempels en kerken hebben gewijde afbeeldingen geen andere functie gehad dan de gelovige te helpen in zichzelf een toestand te scheppen, dankzij welke hij zowel een ontvanger als een zender kon worden van goddelijke energieën."[4]

Meditatie voor het boeddhische lichaam (identificatie)

Tenslotte moet de Geest, om naar zijn ideaal van eeuwigheid te kunnen streven, het onderwerp van zijn meditatie kennen en dit wordt mogelijk door identificatie, d.w.z. door zich te vereenzelvigen met het onderwerp van de meditatie zelf. "De beste oefening die we kunnen doen om de aanwezigheid van God in ons te ontdekken, is proberen onszelf te identificeren met Hem, één te worden met Hem. Maar één worden met God bestaat er niet in zichzelf te verbeelden dat men erin geslaagd is zich tot Hem te verheffen en dat men zich daarboven alwetend en almachtig kan verklaren. Wie deze oefening van éénwording doet, moet er enkel aan denken zich te laten overspoelen door de onmetelijkheid van God, zodat hij tegenover die oneindigheid verdwijnt en erin opgaat. Tegenover andere mensen is het vaak nodig zich te doen gelden, weerstand te bieden, of zich zelfs te verzetten om niet in het niets te verzinken. Maar ten opzichte van God is het door jezelf zo klein mogelijk te maken en nederig te tonen en dat je sterker wordt en groeit. Ook op dit gebied werkt de wet van polarisatie: het grote en het kleine trekken elkaar aan. God, die oneindig groot is, houdt van het oneindig kleine. Word je klein, dan trekt God je naar zich toe. Juist de nederigheid stelt je in staat om werkelijk met Hem te versmelten. "[5]

Samengevat …

Hier volgen enkele zinsneden van Aïvanhov om de bovenstaande onderverdeling verder uit te diepen, evenals de verschillen tussen de diverse meditatieve oefeningen:

"Spirituele oefeningen omvatten verschillende activiteiten en methoden: concentratie, die vooral de wil aanspreekt; gebed, dat uit het hart komt, er wordt iets van de Hemel gevraagd; meditatie, die de intellectuele kant raakt, d.w.z. leidt tot kennis, tot verdieping, tot verheldering; contemplatie, die de ziel raakt, d.w.z. aanspoort om stil te staan bij iets moois, lichtends, volmaakts; identificatie, die vanuit de Geest komt. Er wordt dus gewerkt aan concentratie, meditatie, contemplatie en wanneer men erin slaagt krachten, bewegingen, stromingen in zichzelf op gang te brengen, dan verblijft men aan de sublieme, goddelijke kant, waarmee men zich tracht te vereenzelvigen, er op te lijken, totdat men erin opgaat, een deel van de Godheid wordt. Identificatie is een van de zeldzaamste, moeilijkste en wonderbaarlijkste dingen."[6]
"Deze processen kunnen dus in de deze volgorde worden ingedeeld: concentratie, meditatie, contemplatie en identificatie. Concentratie is de basis van deze vier processen, zonder welke geen van hen kan worden gerealiseerd."[7]
"Soms is het mogelijk om je te concentreren zonder veel intellect, zonder emotie of liefde. In dit geval is concentratie eerder mechanisch; het is een kracht. Het is het begin van de wil. In meditatie wordt aan de wil een ander element toegevoegd: de rede die begint te onderzoeken, te analyseren, te absorberen."[8]

De verschillende meditatieve oefeningen voorgesteld door Aïvanhov

Deze uiteenzettingen helpen ons te begrijpen welke verschillen er bestaan tussen de verschillende meditatieve oefeningen en vooral hoe we elke methode, elke techniek gemakkelijk kunnen classificeren en begrijpen waarop ze inwerkt en tot welke resultaten ze ons kan leiden. Natuurlijk zijn er meditatieve oefeningen waarbij meerdere lichamen actief worden ingeschakeld, waardoor ze worden gevoed en naar hun ideaal worden geleid. Onder de oefeningen die Aïvanhov voorstelt vinden we in het bijzonder:

Meditatie - Contemplatie – Identificatie

"Meditatie is dus een mentaal, intellectueel proces, dat bestaat uit reflecteren, het zoeken naar licht, wijsheid, intelligentie. Meditatie is dus een activiteit van het intellect dat ernaar streeft door te dringen tot spirituele waarheden."[9]
"Contemplatie hoort tot het gebied van het gevoel; het is een kwestie van door middel van liefde, bewondering, enthousiasme, erin te slagen alle vermogens van het hart en de ziel te vergroten. Het is de activiteit van de ziel die stilstaat bij een beeld, een kwaliteit, een deugd, om zich te verheugen in haar licht, haar schoonheid, om ermee te communiceren."[10]
"Superieur aan meditatie en contemplatie is het magische werk van de identificatie, wat een activiteit is van de wil, van de geest die zich identificeert met de Heer, om een schepper te worden zoals Hij. Bij meditatie is het je intellect dat zich moet verheffen, een onderwerp uit te kiezen dat het gewone leven overstijgt en zich daarop te concentreren. Wanneer je dit gedaan hebt, kun je ophouden met mediteren, ophouden met nadenken, om alleen dat beeld of dat symbool te aanschouwen dat de samenvatting is, het condensaat, van alle krachten die je in jezelf hebt aangewakkerd en in beweging gezet door te mediteren. Je laat je dus doordringen door dit beeld. En tenslotte, als je je met deze schoonheid kan vereenzelvigen, of het nu een abstract onderwerp is of een wezen, het meest sublieme Wezen, dan is het de perfectie."[11]

Meditatie bij zonsopgang (Surya Yoga)

"Wanneer je je voorbereidt om te bidden, te mediteren, de zonsopgang bij te wonen, zeg dan tot jezelf: ‘Ik ben met de zuiverheid, ik ben met het licht, ik ben met mijn geliefde, de Heer, ik ben met mijn geliefde, de goddelijke Moeder, niets anders is zo belangrijk als dit moment waarop ik mij één met hen kan voelen.’ Laat je bagage, je lasten voor wat ze zijn en toon je met lichtheid, vrij van alles, aan de Godheid en de pracht van de natuur. Zo zul je de oplossing voor veel van je innerlijke problemen vinden, voor situaties waarvan je tot nu toe dacht dat ze onontwarbaar waren. Om te zien, te begrijpen, te voelen, moet je erbij zijn, aanwezig zijn. Neem het voorbeeld van mannen en vrouwen die hun grote liefde beleven: als ze samenzijn, zijn ze in staat alles te vergeten. Ze kijken elkaar diep in de ogen, en als ze willen beschrijven wat ze zagen, spreken ze alleen maar over licht en oneindigheid."[12]

Laser Meditatie

Gemeenschappelijke oefening

"Concentreer je en stel je voor dat je omringd bent door een schitterend licht, en dat dit licht zo helder straalt dat onze samenkomst een immense zon vormt die de hele wereld verlicht. Ieder van jullie moet voelen dat je even stralend bent als een zon die pulseert, straalt en zich met de andere zonnen verenigt tot één zon. Plaats dit licht in je hart, in je hoofd, aanschouw zijn veelkleurige stralen. Straal, allen verenigd, voor de hele wereld en vergeet alle andere zaken voor de duur van deze oefening."[13]

Kosmisch licht

"Stel je dat licht voor waarin het hele universum baadt. Sommige helderzienden hebben het gezien; zij hebben gezien dat alle schepselen, alle voorwerpen, zelfs stenen, baden in licht en dit licht uitstralen. Wanneer je je bent gaan concentreren op het licht, wanneer je het voelt als een vibrerende, pulserende, trillende oceaan, waarin alles vrede is, geluk, vreugde, zul je ook gaan voelen dat dit licht een parfum is en een muziek - die kosmische muziek die de muziek der sferen wordt genoemd - het lied van alles wat bestaat in het universum. Er is geen werk waardiger, glorieuzer, machtiger dan dit werk met licht."[14]

Meditatie tijdens het eten (Hrani Yoga of Yoga van de voeding)

"Iedereen gaat akkoord om het belang van het voedsel te erkennen, de kwaliteit, de versheid, maar hoeveel mensen weten dat het nog belangrijker is te weten hoe te eten? De meesten brengen hun maaltijden door in discussies, met onbeheerste gebaren, in gekibbel, en ondertussen steken zij af en toe iets in hun mond. En zij vinden dit heel normaal, zij geloven dat hun organisme er onder gelijk welke omstandigheden voor zal zorgen om uit het voedsel de nodige elementen te ontvangen en te schiften die nodig zijn voor de goede werking ervan. Wel, zij vergissen zich: allerhande problemen met de lever, de maag, de darmen of het zenuwstelsel zijn afkomstig van de omstandigheden waarin zij gewend zijn om te eten. Iemand zal zeggen: ""Maar ik, ik heb altijd een excellente vertering!"" Des te beter, maar zal dat blijven duren?... En je moet ook weten dat het voedsel subtiele krachten en elementen bevat die enkel door een bewuste voeding kunnen worden ontvangen. Deze elementen die behoren tot het etherisch, het astraal en zelfs het mentaal gebied, kunnen ons helpen om onze gedachten, onze gevoelens en heel ons gedrag te verbeteren. Maar op voorwaarde dat wij ons bewustzijn inschakelen bij het eten."[15]
"Tegenwoordig voelen meer en meer personen dat hun fysiek en psychisch evenwicht bedreigd wordt door het hectische levensritme dat hun wordt opgelegd, in het bijzonder in de steden. Dan storten zij zich op ontspanningsoefeningen of op verschillende soorten yoga en martiale kunsten, afkomstig uit het Oosten. Dat kan hun deugd doen, dat is waar. Maar er bestaat een yoga die gemakkelijker en doeltreffender is. Want deze kunnen zij alle dagen beoefenen en zelfs meerdere keren per dag: de yoga van de voeding. Wanneer men om het even hoe eet, in het lawaai, zenuwachtig, haastig, kwebbelend en kibbelend… is het bijna nutteloos om vervolgens yoga te gaan beoefenen. Door moeite te doen om bewust in stilte en met aandacht te eten, heb je iedere dag de mogelijkheid om deze oefening van ontspanning en harmonisering van al je cellen te doen. Omdat je toch verplicht bent om twee of drie keer per dag te eten, denk erover na: deze oefening is gemakkelijk en gratis! Wat niet het geval is voor yogalessen of andere disciplines. Hoeveel moet je dan niet betalen om alleen maar rustig te leren worden!"[16]


Meditatie in beweging

Paneurithmie: een heilige dans

Paneurithmie[17] is een sacrale dans waarvan de bewegingen werden bedacht door Peter Deunov, die ook de melodische lijnen van de begeleidende muziek componeerde.

In dit verband merkt Aïvanhov op:

"Alles is ritme in het universum en de mens zelf behoort tot dat grote kosmische ritme. Op een min of meer waarneembare wijze gehoorzamen al zijn biologische of psychische functies aan de wetten van het ritme. Met zijn manier van leven, met zijn gedachten, gevoelens en handelingen, treedt hij min of meer in harmonie met het universele ritme. Muziek en dans zijn slechts pogingen om in dat universele ritme te komen of te blijven. Daarom schrijft elke cultuur aan muziek en dans een goddelijke oorsprong toe. Door de Paneuritmie te creëren heeft Meester Peter Deunov ons de methodes aangereikt die ons in staat stellen ons te harmoniseren met de meest heilzame ritmen van het universum, want alleen een Ingewijde kan de bewegingen en klanken ontdekken die met die ritmen overeenstemmen. Als men die bewegingen en klanken uitdiept, zal men principes ontdekken, regels die hun overeenkomst hebben in het psychische leven. Daarom moet je Paneuritmie beschouwen als een pedagogische methode: Paneuritmie dansen is leren je gedachten, gevoelens en handelingen aan te passen aan de harmonieuzere ritmes van de natuur."[18]

Meditatieve Gymnastiek

Aïvanhov zelf stelt een vorm van Meditatieve Gymnastiek voor, ontleend aan het onderwijs van zijn spirituele meester, Peter Deunov.[19]

"Ik zal jullie een nieuw inzicht geven op de oefeningen die we elke ochtend doen. Op het eerste gezicht zijn het onbeduidende oefeningen, want ze zijn gemakkelijk uit te voeren en duren maar een paar minuten. Het zijn geen bewegingen die urenlang moeten worden uitgevoerd onder het voorwendsel spieren te ontwikkelen. Nee, er zijn veel belangrijkere dingen om te ontwikkelen dan spieren, want fysieke kracht hangt niet alleen af van spieren, zoals je zelf al zal gezien hebben.

(…)

Sommige dagen, van 's morgens tot 's avonds, loop je, ren je, til je gewichten op, draag je ze en begrijp je niet waar al die energie vandaan komt. Andere dagen kost het kleinste gebaar je al iets, je sleept jezelf mee. Wat gebeurt er? Wel, dat komt omdat die energie, die elektrische stroom, die stroom die van de hersenen naar de spieren moet gaan, ontbreekt en de spieren zacht blijven. Die energie komt van het zenuwstelsel, dat beschermd en versterkt moet worden. En dat is wat we doen met onze gymnastiekoefeningen: ze raken bepaalde centra van het zenuwstelsel, ze voeden ze, ze versterken ze, ze harmoniseren ze en we worden in staat om formidabel werk te verrichten". ... In de inwijdingswetenschap is er een belangrijke regel, volgens welke al onze activiteiten de drie werelden van actie, gevoel en gedachte moeten raken. Bij het uitvoeren van de gymnastiekoefeningen is het goed om in de drie werelden te werken om iets krachtigs voort te brengen, niet alleen voor zichzelf, maar voor de Broederschap en voor de hele wereld. ... Als het woord betekenis heeft, als het een doel heeft, als het gevuld is met liefde, is het buitengewoon krachtig. Daarom moet je, wanneer je de oefeningen doet, de formules mentaal uitspreken en je concentreren op hun betekenis. Je zult dit met veel liefde moeten doen, natuurlijk. Als je aandacht niet volledig aanwezig is, zullen de oefeningen ook wel werken, maar veel minder snel en krachtig dan wanneer je er je overtuiging en inspanning in legt... Dit is een onfeilbare wet!"[20]

Ademhalingsoefeningen

"Voor degene die het kan gepaard doen gaan met een werk van de gedachte, onthult de ademhaling grote mysteries. Ziehier een oefening die je in deze zin kan doen. Adem de lucht in en stel je daarbij voor dat alle stromen uit de ruimte in jou samenkomen, naar je ego dat als een onzichtbaar punt is, het middelpunt van een oneindige cirkel. Daarna adem je weer uit, en stel je daarbij voor dat je je uitstrekt tot aan de omtrek van die oneindige cirkel, tot aan de buitengrenzen van het heelal. En zo opnieuw: je trekt je samen bij het inademen en je strekt je weer uit bij het uitademen ... Zo ontdek je die beweging van eb en vloed die de sleutel is tot alle ritmes van het universum. Doordat je probeert om je innerlijk helemaal bewust te worden van dat ritme, ga je binnen in de kosmische harmonie en gebeurt er een uitwisseling tussen jou en het heelal, want terwijl je inademt, ontvang je elementen vanuit de ruimte en bij het uitademen stuur je iets vanuit je hart en je ziel terug. De dag waarop je de ademhaling in haar spirituele betekenis zal begrijpen, zal je je leven willen wijden aan het inademen van Gods licht, om dat licht vervolgens naar alle schepselen te sturen." [21]

Koorzang

Peter Deunov heeft honderden mystieke liederen gecomponeerd die, bewust in koor gezongen, de kracht hebben de harmonie te herstellen en de deelnemers in contact te brengen met hun meest spirituele delen. Omraam Mikhael Aivanhov nodigde de broeders en zusters van zijn Broederschap uit om deze liederen te gebruiken voor zijn voordrachten en maaltijden, als een middel voor persoonlijke en groepsharmonisatie.

"Wanneer mannen en vrouwen samen zingen, verheffen hun stemmen zich en smelten ze samen boven hun hoofden, waar ze elkaar elementen van een uiterste subtiliteit geven. De stem is vervuld van de vitaliteit van de mensen, van hun parfum, van hun magnetisme. Zij zijn ermee verbonden zoals een vlieger die je met een lange draad zou vasthouden. En wanneer ze samen zingen, verlaat hun stem hen om andere stemmen te ontmoeten, teneinde met hen samen te vloeien, en zij komt daarna terug, versterkt en verrijkt door al wat ze in deze fusie ontvangen heeft. Door het lied doen de twee principes, het mannelijke en het vrouwelijke, eerst een werk hierboven, op de subtiele niveaus; en daarna keert datgene, wat de zangers aldus gecreëerd hebben, naar hen terug via hun oren, en zij worden allen gezegend door een zuivere en goddelijke uitwisseling."[22]
"Zingen in een koor is een daad van grote betekenis: in de eerste plaats is het een symbolisch werk dat ons leert hoe te handelen om ons af te stemmen op elkaar, om harmonie te scheppen onder elkaar, want de samensmelting van de stemmen boven onze hoofden is tegelijkertijd een samensmelting van onze zielen en geesten. Bovendien geven wij met koorzang uitdrukking aan ons verlangen om het universum te omhelzen, om in harmonie te zijn met het geheel. En daarom moet je, voordat je gaat zingen, er altijd aan denken jezelf innerlijk te onderzoeken om jezelf te kalmeren, om jezelf weg te houden van de dagelijkse beslommeringen, om in harmonie te zijn met alle schepselen van de kosmos en eenstemmig met hen te zingen. Tenslotte is de gewoonte om vierstemmig te zingen reeds een weerspiegeling, of liever een uitdrukking op het fysieke vlak van de oefening die wij elke dag, en vele malen per dag, moeten doen om de volmaakte overeenstemming tussen onze geest, onze ziel, ons intellect en ons hart tot stand te brengen."[23]

Muziek

Aïvanhov hechtte groot belang aan muziek als een krachtig middel om de spirituele dimensie in elk individu te doen ontwaken. Na de gezamenlijke maaltijd wordt de meditatie begeleid door een stuk klassieke muziek, meestal sacrale muziek.

"Muziek is een ademhaling van de ziel en het bewustzijn. Het is door muziek dat de ziel zich op aarde manifesteert. Wanneer het hogere bewustzijn in de mens ontwaakt, wanneer subtielere waarnemingsvermogens in hem ontwikkeld worden, zal hij die grote symfonie beginnen waar te nemen die door de ruimte weergalmt, van het ene uiteinde van het heelal tot het andere, en dan zal hij de diepere zin van het leven begrijpen. Muziek wekt in onze ziel de herinnering aan ons hemelse vaderland, de heimwee naar het verloren paradijs. Het is een van de krachtigste middelen, zelfs krachtiger dan schilderkunst of dans, omdat het onmiddellijk is, instantaan ... Het roept terstond de herinnering op dat wij uit de hemel komen en dat wij naar de hemel moeten terugkeren. Zeker, er is muziek die het verlangen opwekt om zo lang mogelijk op aarde te blijven, maar dat is niet het eigenlijke doel van muziek. Muziek wordt door iedereen beluisterd, maar in een Inwijdingsschool leert men ernaar te luisteren om geestelijke centra in zichzelf te wekken, zichzelf in de ruimte te projecteren, zichzelf te verheffen, zichzelf te veredelen, zichzelf te zuiveren en ook om de oplossing te vinden voor zijn moeilijkheden."[24]

Formules en gebeden

"Voor de Inwijdingswetenschap is het gebed een ontmoeting van onze ziel met de kosmische Geest en van onze geest met de kosmische Ziel. Juist deze twee ontmoetingen geven kracht aan ons gebed. Wie veronderstelt dat bidden inhoudt, dat je God vraagt je alles te geven waar je behoefte aan hebt, voor je materiële comfort of voor je gemoedsrust, zal zeker niet worden verhoord, maar zal vooral nooit de ware dimensies vinden van zijn diepste wezen. De zin van het gebed is de ontmoeting tot stand te brengen van een spiritueel principe in ons met een entiteit van dezelfde aard in het universum, die elkaar aanvullen. De menselijke ziel (vrouwelijk) zoekt de goddelijke Geest (mannelijk) en de menselijke geest (mannelijk) zoekt de kosmische Ziel (vrouwelijk). Onze ziel wordt bevrucht door de kosmische Geest en onze geest bevrucht de universele Ziel. Het is deze unie, die van ons scheppers maakt in de wereld van het licht en juist dit houdt het echte bidden in."[25]

Meditatie over een hoog ideaal

Verbinding maken met de spirituele gemeenschap:

"Je zegt dat je bidt, dat je mediteert, maar geen resultaten verkrijgt. Hier is een erg eenvoudige maar zeer effectieve manier om jezelf met de Heer te verbinden. Wanneer je wil bidden, schep dan een beeld van een veelheid van geesten die over de hele wereld verspreid zijn, maar die, waar ze ook zijn, zich op de Schepper richten. Via de gedachte sluit je je aan bij deze wezens om met hen te bidden. Zo is je stem niet langer geïsoleerd in de wildernis van het leven en roep je samen met duizenden lichtwezens de Hemel aan. Zo'n gebed wordt altijd verhoord vanwege die collectiviteit, en jijzelf profiteert er ook van. Het is omdat je alleen handelt dat je gedachte haar doel niet bereikt en bij je terugkomt. Het geheim is zich te verbinden met allen die bidden, want er zijn te allen tijde, ergens op de wereld, wezens in gebed."[26]

Geluk voor de ganse wereld:

"Besteed een paar minuten om te bedenken hoe de hele wereld op een dag één grote familie zal vormen waarin alle leden elkaar liefhebben, begrijpen en toelachen. Ja, er zijn zoveel goede dingen om over na te denken voor het geluk van de mensheid! Laat de hele aarde zingen en dansen, laat de hele aarde 's morgens naar de zonsopgang gaan kijken, of laat de hele aarde een hymne van vreugde en dankbaarheid aan de Schepper zingen. Is het niet heerlijk om je hiermee bezig te houden in plaats van aan zoveel andere prozaïsche en egoïstische dingen te denken? Denk ook aan al het leven in de Hemel: de engelen, de aartsengelen, de godheden, al de hiërarchieën. Denk aan hun kwaliteiten, aan het licht, de liefde, de zuiverheid waarin zij leven, en wens dat deze schittering zou neerdalen op aarde. Op die manier bouw je bruggen, creëer je communicatie, zodat de volmaaktheid, de rijkdom, de schoonheid van boven ooit werkelijk op aarde zal neerdalen."[27]

Bibliografie

Werken van Omraam Mikhaël Aïvanhov over dit onderwerp

 • Aïvanhov, O. M., Scheppend werken met de gedachte, Stani 3, Prosveta.
 • Aïvanhov, O. M., Méditations au lever du soleil, brochure 323, Prosveta.
 • Aïvanhov, O. M., La respiration, dimension spirituelle et applications pratiques, brochure 303, Prosveta.
 • Aïvanhov, O. M., De nieuwe Aarde, Verzamelde Werken XIII, Prosveta.
 • Aïvanhov, O. M., La voie du silence , Izvor 229, Prosveta.
 • Aïvanhov, O. M., Connais-toi toi-même - Jnani yoga, Œuvres complètes XVIII, Prosveta.

Artikels over dit onderwerp, in verband met het Onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov

 • Centro Studi Omraam Mikhaël Aïvanhov, La Meditazione nell’Insegnamento di Omraam Mikhaël Aïvanhov, in "Misli 2016", pp. 128.

Multimedia

Uitreksels van lezingen door Omraam Mikhaël Aïvanhov (video)

Verwante artikels

Nota’s

 1. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 13 september 2014, Prosveta.
 2. Aïvanhov, O. M., De nieuwe aarde, VW XIII, p. 144, Prosveta.
 3. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 9 oktober 2016, Prosveta.
 4. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 21 juli 2011, Prosveta.
 5. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 8 mei 2017, Prosveta.
 6. Aïvanhov, O. M., Uittreksel van voordracht over meditatie (CD5014), Prosveta.
 7. Ongepubliceerde voordracht van 1 juli 1944.
 8. Ongepubliceerde voordracht van 1 juli 1944.
 9. Aïvanhov, O. M., La nouvelle religion : solaire et universelle I, OC XXIII, p. 152, Prosveta.
 10. Aïvanhov, O. M., La nouvelle religion : solaire et universelle I, OC XXIII, p. 152, Prosveta.
 11. Aïvanhov, O. M., La nouvelle religion : solaire et universelle I, OC XXIII, p. 153, Prosveta.
 12. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 3 juli 2011, Prosveta.
 13. De nieuwe aarde, VW XIII, p. 201, Prosveta.
 14. Aïvanhov, O. M., De nieuwe aarde, VW XIII, p. 198, Prosveta.
 15. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 27 mei 2015, Prosveta.
 16. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 23 april 2015, Prosveta.
 17. Een instructievideo over Paneurithmie  en een video die de volledige opeenvolging van de 28 bewegingen toont.
 18. Overgenomen van: Muriel Urech, La Paneurithmie de Peter Deunov, Prosveta
 19. Een video  over de gymnastiek van Omraam Mikhaël Aïvanhov, door hemzelf becommentarieerd (in het Frans met Italiaanse ondertitels).
 20. Aïvanhov, O. M., De nieuwe aarde, VW XIII, Prosveta.
 21. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 23 december 2017, Prosveta.
 22. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 19 augustus 2007, Prosveta.
 23. Aïvanhov, O. M., Artistieke en spirituele schepping, Izvor 223, Prosveta.
 24. Aïvanhov, O. M., Artistieke en spirituele schepping, Izvor 223, Prosveta.
 25. Aïvanhov, O. M., Dagtekst van 22 december 2016, Prosveta.
 26. FBU Liedboek p 267, Prosveta.
 27. FBU Liedboek p 267, Prosveta.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).