Lied Novoto Bitie

Uit OmraamWiki
(Doorverwezen vanaf Lied Novoto Bitie – Dag 4)
Ga naar: navigatie, zoeken

De Zeven Liederen van de Schepping - Novoto Bitie

Nieuwe Genesis - De Zeven Goddelijke Dagen - De Schepping van een Nieuwe Adam

«De hele schepping is slechts een ononderbroken proces van condensatie van goddelijk licht»[1]
«In het boek Genesis staat dat God de mens op de zesde dag heeft geschapen en naar Zijn beeld heeft gemaakt. Maar als we hen vertellen over de sublieme toekomst die de mensheid te wachten staat, zijn er maar weinig mensen die het kunnen aanhoren en het ook ernstig nemen. Als de mens naar het beeld van God is geschapen, moeten we logisch zijn en de gevolgen ervan aanvaarden. En inderdaad, een van deze gevolgen is dat hem, ondanks alle onvolkomenheden en zwakheden die bij de mens gevonden wordt, een goddelijke, sublieme toekomst werd beloofd.»[2]

Novoto Bitie

Nouvelle Genèse – La Nouvelle Vie - Les Sept Jours Divins - La Création d’un Nouvel Adam

Uitleg over de 7 liederen[3]

Historiek

Novoto Bitie, betekent « Nieuw Leven » " maar wordt meestal vertaald als « Nieuwe Genesis ». Het wordt ook wel « De Zeven Goddelijke Dagen van de Schepping » of « De Schepping van een Nieuwe Adam» genoemd. Het werk is gecomponeerd tussen 1941 en 1944 en bestaat uit zeven liederen. Elk lied is gewijd aan één goddelijke dag van de schepping en vertegenwoordigt een stadium van wijsheid in de uitwerking van het buitengewone decor dat de Hemelse Vader aan zijn kinderen toewijdt, zodat zij er als Zielen kunnen leven en evolueren. De naam « Nieuw Genesis » laat zien dat bepaalde elementen getransformeerd zijn en de meest opvallende veranderingen vinden vooral op de 6e dag plaats. Het leven dat in het Bijbelse Genesis wordt beschreven, vertegenwoordigt het oude leven.

Thema, symboliek en doel van het werk

Het thema van de teksten is geïnspireerd op de Bijbel en als een oratorium vertelt de Nieuwe Genesis het symbolische verhaal van de zeven goddelijke dagen waarin God de wereld schiep en de Nieuwe Adam vormde. Symbolisch gezien was Adam de eerste mens en bij elke wedergeboorte is de mens altijd als "de eerste mens op aarde". Alles moet worden losgelaten, opnieuw beginnen en bevraagd worden: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat zal ik kunnen verwezenlijken in mijn leven?

De Zeven Goddelijke Dagen beschrijven de etappes die we in elk van onze levens doorlopen! Elk van onze levens begint op dag 1 en zou idealiter moeten eindigen op dag 7. Zo zou het bereiken van de zevende dag van iemands leven betekenen dat als we de overgang naar de Andere Kant maken, onze innerlijke goddelijkheid ons in het diepst van ons hart zou laten horen: « En God zag dat het goed was »

Trefwoorden

De Zeven Goddelijke Dagen worden gekenmerkt door een zeer diepgaande mystiek van organisatie, souplesse, stabiliteit, onderscheidingsvermogen, geweten en zegevierende zegening.

Verloop van het werk

Eerste Dag

Essence van organisatie

Op de eerste dag schiep God Hemel en Aarde, Dag en Nacht. Het is de verschijning van het universum dat de Geest in de komende zes dagen zal organiseren. De eerste noot van de hoofdmelodie: C. « Dit geeft aan dat de lichtende krachten die de schepping van de nieuwe wereld begonnen, de zaak van de oude wereld in een hoger bereik zullen reorganiseren - ze zullen een element van onsterfelijkheid inbrengen. Naar analogie daarvan zullen zich in de nieuwe Adam nieuwe rode bloedcellen vormen die doordrenkt zijn met de kwaliteiten van het toekomstige leven »[4]

De hoofdmelodie is toevertrouwd aan de tenoren en baritons na een cascaderende intro van vrouwenstemmen die de engelenwereld vertegenwoordigen.

Jour 1-Cyr-2020-Mél-Principale.jpg

Beluister ’le Premier Jour Divin’ door het koor Intrada van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Вначало Бог създаде
небето и земята.
А земята бе пуста и неустроена.
Нямаше ред по нея.
И тъмнина бе върху бездната
и Дух Божий се носеше
над водите на живота.
И рече Бог: 
Да дойде красивата виделина
И тя се яви във своята светлина.
И видя Бог, че тя бе добро.
И Бог раздели светлината
от тъмнината.
И нарече Бог светлината ден
а тъмнината нощ.
И стана вечер,
и стаcна утро,
първи ден
V'natchalo Bog seuzdade 
nèbèto i zèmiata. 
A zèmiata bè pousta i neoustroena. 
Niamachè red po nèïa. 
I teumnina bè veurhou bezdnata,
i Douh Bojiï sè nosèchè 
nad voditè na jivota. 
I rètchè Bog: 
Da doïdè krassivata Vidèlina. 
I tia sè ïavi veuv svoïata svètlina. 
I vidia Bog, tche tia bè dobro. 
I Bog razdèli svètlinata 
ot teumninata. 
I narètchè Bog svètlinata den, 
a teumninata nocht. 
I stana vètcher, 
i stana outro, 
peurvi den.
In het begin schiep God 
Hemel en Aarde. 
De aarde was leeg 
en ongeorganiseerd.
Er was geen orde.
De duisternis zweefde
boven de afgrond,
en de Heilige Geest zweefde
boven de wateren van het leven.
En God zei: 
"Laat het mooie spirituele 
Licht (Videlina) verschijnen."
en het verscheen in zijn 
licht (Svetlina).
En God zag dat het goed was. 
En God scheidde het licht 
van de duisternis.
En God noemde het licht "Dag",
en de duisternis "Nacht".
En het werd nacht,
en het werd ochtend,
dag één.

Tweede dag

– Essence van souplesse en aanpassing

Op de tweede dag schiep God het water en scheidde de wateren van boven en onder. Eerste noot van de hoofdmelodie: D. Dit tweede lied is korter, rustiger en vloeiender van karakter dan het eerste. Het verschijnen van water staat voor de soepelheid van de materie die later stolt.

"De Tweede Goddelijke Dag", die begint met de noot "D", zal een reorganisatie van het zenuwstelsel, de botten en de wil brengen. Zo zal elke Goddelijke Dag iets nieuws brengen in de organisatie van de kosmos en de mens. En elke persoon afzonderlijk zal zijn of haar Nieuwe Leven leiden.[5]

Merk op dat de harmonische begeleiding de golving van het water symboliseert.

Jour 2-Cyr-2020-Mél-Principale.jpg

Beluister ‘le Deuxième Jour Divin’ door het koor Intrada van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
И рече бог: 
Да бъде простор 
сред водите. 
И направи Бог простора, 
и раздели Бог водата 
над простора 
от водата под простора. 
И стана така. 
И нарече Бог простора небе. 
И стана вечер, 
и стана утро, 
втори ден.
I rètchè Bog: 
Da beude prostor 
sred voditè. 
I napravi Bog prostora, 
i razdèli Bog vodata 
nad prostora 
ot vodata pod prostora. 
I stana taka. 
I narètchè Bog prostora nèbè. 
I stana vètcher, 
i stana outro, 
vtori den.
En God zei:
Dat er midden in het 
water een uitspansel
komt dat de watermassa’s 
van elkaar scheidt
En zo gebeurde het.
En God noemde het uitspansel de Hemel.
En het werd avond,
en het werd ochtend,
dag twee.

Derde dag

– Essence van stabiliteit

Op de derde dag vroeg God dat het water zich onder de hemel zou verzamelen. De eerste noot van de hoofdmelodie: E. Zo verschijnen de droge plaatsen die God « land » noemt en de natte plaatsen die God « zee ». noemt. Samen met de stevigheid van de bodem zorgt een stabiele vorm ervoor dat de vegetatie kan gedijen en een essentiële rol kan spelen in de toekomstige ontwikkeling van het Leven.

Jour 3-Cyr-2020-Mél-Principale.jpg

Beluister ‘le Troisième Jour Divin’ door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
И рече бог: 
Да се събере водата 
под небето. 
И стана така. 
И яви се сушата. 
И нарече я Бог земя. 
И събраната вода нарече море.
И рече Бог 
и изразна свежа 
трева сьс семена 
според вида си 
и дърво сьс плодове 
според вида си. 
И видя Бог 
че всичко бе добро.
И стана вечер, 
и стана утро 
трети ден.
I rètchè Bog: 
Da sè seubèrè vodata 
pod nèbèto. 
I stana taka. 
I ïavi sè souchata 
I narètchè ïa Bog zèmia. 
I seubranata voda narètchè morè,
i rètchè Bog, 
i izrasna svèja 
trèva seus sèmèna 
spored vida si, 
i deurvo seus plodovè 
spored vida si, 
i vidia Bog 
tchè vsitchko bè dobro, 
i stana vèñer, 
i stana outro, 
trèti den.
En God zei:
Laat het water zich 
verzamelen
onder de hemel
en zo gebeurde het.
En er verscheen droog land,
en God noemde dat aarde.
En het verzamelde water 
noemde hij zee.
En God zei:
Laat jong groen ontkiemen,
zaaddragende planten en 
bomen die vruchten dragen 
met zaden erin,
En God zag dat het goed was.
En het werd nacht,
en het werd ochtend,
dag drie.

Vierde dag

– Essence van onderscheidingsvermogen

Op de vierde dag verdeelde God het licht in het wereldruim. De eerste noot van de hoofdmelodie in maat 4: F. Zichtbaar licht verschijnt met de lichtende hemellichamen die overdag en 's nachts zullen heersen. Het is de verschijning van de zon, de maan en de sterren..

Jour 4-Cyr-2020-Mél-Principale.jpg

Beluister ‘le Quatrième Jour Divin’ door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
И рече бог 
да грейнат светила 
на небесния свод. 
И стана така. 
И направи Бог две светила: 
голямото да владей деня, 
а малкото нощта. 
И направи Бог 
че грейнаха звезди 
на небесния простор. 
И видя Бог 
че всичко бе добро. 
И стана вечер 
и стана утро 
ден четвърти.
I rètchè Bog: 
Da grèïnat svètila 
na nèbesniïa svod. 
I stana taka. 
I napravi Bog dvè svètila:
goliamoto da vladeï dènia, 
a malkoto nochta. 
I napravi Bog, 
tchè greïnaha zvezdi 
na nèbesniïa prostor. 
I vidia Bog, 
tchè vsitchko bè dobro. I
stana vètcher, 
i stana outro, 
den tchetveurti.
En God zei:
laat de lichten schijnen
in het hemelruim.
En zo gebeurde het.
En God schiep
twee lichten:
het grotere, om
overdag te regeren, 
en het kleinere,
om 's nachts te regeren.
En God liet de sterren 
schitteren.in de hemelse
uitgestrektheid.
En God zag dat
het goed was.
En het werd nacht,
en het werd ochtend,
dag vier.

Vijfde dag

– Essence van bewustwording

Op de vijfde dag verschijnt het dierlijke leven in het water en in de lucht met zeemonsters, vissen en vogels... De eerste noot van de hoofdmelodie: G. De vissen staan symbool voor het voorspel op het emotionele vlak en de vogels voor het voorspel dat zich afspeelt in de mentale wereld. De komst van de mens met de individuele mentale en emotionele domeinen wordt voorbereidt.

Jour 5-Cyr-2020-Mél-Principale.jpg

Beluister ‘le Cinquième Jour Divin’ door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
И рече бог 
да се родят във водата 
риби и морски чудовища 
и птици да хвърчат 
над Земята 
по небесния простор, 
всички според вида си. 
И стана така. 
И видя Бог, 
че всичко бе добро. 
И Благослови ги бог. 
И стана вечер 
и стана утро 
пети ден.
I rètchè Bog: 
Da sè rodiat veuv vodata 
ribi i morski tchoudovichta 
i ptitsi da ouveurkat 
nad zèmiata 
po nèbesniïa prostor, 
vsitchki spored vida si. 
I stana taka. 
I vidia Bog, 
tchè vsitchko bè dobro. 
I blagoslovi gui Bog. 
I stana vètcher, 
i stana outro, 
pèti den.
En God zei:
dat in het water vissen 
en zeemonsters zwemmen,
en dat vogels vliegen
boven de aarde,in de 
hemelse uitgestrektheid,
allen moeten talrijk worden.
En zo gebeurde het.
En God zag dat het goed was.
En God zegende hen.
En het werd nacht,
en het werd ochtend,
dag vijf.

Zesde dag

– Essence van het collectief bewustzijn van dieren en het individuele bewustzijn van mensen

Op de zesde dag verschijnen de landdieren en God schept de mens aan wie Hij zeer bijzondere voorschriften geeft. De eerste noot van de hoofdmelodie: A. Door hem te zegenen vraagt God de mens om te regeren over de aarde en er alle schepselen in het water, in de lucht en op aarde te beschermen. God geeft de mens aan dat het plantaardig voedsel aan hem en aan alle dieren wordt voorzien om zich te voeden.

De sleutel tot de Nieuwe Genesis en de vorming van de Nieuwe Adam ligt in deze voorschriften. De nieuwe wereld zal worden gecreëerd door het verschijnen van de Nieuwe Adam en dit zal het begin zijn van de 6e ras!

Muzikaal en in zijn ontwikkeling is de zesde dag de meest complexe van de zeven dagen. Het lied begint met een zeer welsprekende sopraansolo die de komst van de Mens aankondigt, in de vorm van de Nieuwe Adam.


Jour 6-Cyr-2020-Mél-Principale.jpg

Beluister ‘le Sixième Jour Divin’ door het staatskoor Capella van Sint-Petersburg

Le texte

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
И рече Бог: 
Да дойдат над земята 
животни и зверове 
Според видовете им. 
И стана така. 
И видя Бог, 
че всичко бе добро 
И рече Бог, 
и създаде человека. 
Сам го създаде 
по своя образ и подобие. 
И благослови Го 
да владе е всичко живо 
по земята 
да обича и закриля 
всички твари във водата, 
по земята и въздуха 
и рече Бог: 
давам тревата със семената и 
и дървото със плодовете си 
за храна на человека. 
И рече Бог: 
давам и на земните зверове, 
и на въздушните птици, 
и всичко, що пълзи по земята 
и има живот, 
и човек 
да не посяга на живота им. 
И видя Бог, 
че всичко що направи, 
бе добро. 
И стана вечер, 
и стана утро, 
щести ден.
I rètchè Bog: 
Da doïdat nad zèmiata 
jivotni i zvèrovè 
spored vidovètè im. 
I stana taka. 
I vidia Bog, 
tchè vsitchko bè dobro 
i rètchè Bog, 
i seuzdadè tchèlovèka. 
Sam go seuzsdadè 
po svoïa obraz i podobiè. 
I blagoslovi go 
da vladè è vsitchko jivo 
po zèmiata 
da obitcha i zakrilia 
vsitchki tvari veuv vodata, 
po zèmiata i veuzdouha. 
I rètchè Bog: 
davam trèvata seus sèmènata ï 
i deurvoto seus plodovètè si 
za hrana na tchtchèlovèka. 
I rètchè Bog: 
Davam i na zemnitè zvèrovè, 
i na veuzdouchnitè ptitsi, 
i vsitchko, chto peulzi po zèmiata i ima jivot, 
i tchovek 
da nè possiaga na jivota im. 
I vidia Bog, 
tchè vsitchko, chto napravi, 
bè dobro. 
I stana vètcher, 
i stana outro, 
chesti den
En God zei:
Dat op de aarde dieren en wilde 
beesten komen die zich voortplanten.
En zo gebeurde het.
En God zag dat het goed was.
En God schiep de mens.
Hij heeft hem geschapen 
naar zijn beeld en gelijkenis.
En hij zegende hem,
zodat hij zou regeren
over alles wat op aarde leeft,
en zou liefhebben en beschermen,
alle wezens in het water,
op de grond en in de lucht.
En God zei:
Ik geef het gras met zijn zaden
en de boom met zijn vruchten
als voedsel voor de mens.
En God zei:
Ik geef het ook aan de wilde 
landdieren en de vogels 
in de lucht
en aan alles wat op de 
aarde kruipt
en het leven bezit 
en ik ontzeg 
de mensen om hen naar 
het leven te staan.
En God zag dat het goed was.
En het werd nacht,
en het werd ochtend,
dag zes.

Zevende dag

– Essence van Zegening

Op de zevende dag zegent en heiligt God zijn werk. De eerste noot van de hoofdmelodie: B. Deze dag vertegenwoordigt de bekroning van de schepping. Het is de Glorie van God uitgedrukt in een meditatieve vorm! De zevende dag is de uitdrukking van zuivere, ingehouden en vredevolle vreugde.

Merk op dat er van vreugde wordt gezegd dat het de fundamentele noot van ons zonnestelsel is.


Jour 7-Cyr-2020-Mél-Principale.jpg

Beluister ‘le Septième Jour Divin’ door het staatskoor Capella van Sint-Petersburg

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
и така създаде Бог небето 
и земята, 
и всичкото множество 
същества във тях. 
И благослови Бог седмия ден 
и го освети, 
защото във него си почина 
от всичките си дела. 
И видя бог, 
че всичко що направи 
бе добро! 
Аум! Аум! Аумен!
I taka seuzdadè Bog nèbèto 
i zèmiata, 
i vsitchkoto mnojèstvo 
seuchtestva veuv tiah. 
I blagoslovi Bog sedmiïa den 
i go osvèti, 
zachtoto veuv nègo si 
potchina ot vsitchkitè si dèla. 
I vidia Bog, 
tchè vsitchko, chto napravi, 
bè dobro! 
Aoum! Aoum! Aoumèn!
En zo schiep God 
de hemel en de Aarde
en de ontelbare wezens 
die er zijn.
En God zegende de 
zevende dag en heiligde die,
want op de zevende dag rustte 
Hij uit van al het werk dat 
hij gedaan had.
En God zag dat alles wat 
hij gedaan had, goed was.
Aoum! Aoum! Aoumen!

Tot besluit

De Zeven Dagen van de Nieuwe Genesis staan voor de viering van Gods werk! Ze omvatten alles en definiëren de rol en de plaats van de mens in de Schepping, die van: « Het Goddelijk Bewustzijn in de Materie vast te hechten » wat een van de vier doelen is van het Onderricht van de Grote Witte Universele Broederschap. Het is interessant om te zien dat de mens als laatste aankomt, slechts op de 6e dag... Elke keer als we terugkomen om op aarde te incarneren, moet alles opnieuw worden gedaan om een Nieuwe Adam in onszelf te creëren door de symbolische stappen van de 6 Goddelijke Dagen te accepteren om het Goddelijk Bewustzijn te bereiken op de 7e dag in elk van onze levens. Het is pas op de zevende dag dat we kunnen zeggen: « Het is volbracht! »

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • O. M. Aïvanhov, Création artistique et Création spirituelle, aux Éditions Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, La musique et le chant dans la vie spirituelle, Brochure 306, aux Éditions Prosveta

Externe links

Op YouTube: Peter DEUNOV – De Nieuwe Genesis:


 • Om de playlist van de zeven liederen van de Nieuwe Genesis te beluisteren: playlist
 • Om andere liederen van Peter Deunov te beluisteren: andere liederen

Notes

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 20 april 2005, «De Schepping»,Prosveta.
 2. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 9 juni 2015, « God schiep de mens naar zijn beeld», Prosveta.
 3. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique.
 4. Peter Deunov, Mélodies originales – Chants de la Fraternité Blanche (1998 – Edition bulgare).
 5. Peter Deunov, Mélodies originales – Chants de la Fraternité Blanche (1999 – Edition bulgare).Avis au lecteur : la rédaction de cet article, provisoire et non limitatif, est seulement un point de départ, puisque le sujet a été examiné plus en détail par Omraam Mikhaël Aïvanhov dans ses diverses conférences données entre 1938 et 1985. En lisant ou en écoutant directement ces conférences, publiées par les éditions Prosveta, propriétaire exclusif des droits de son travail, le chercheur y trouvera encore d’autres aspects intéressants et importants. Par conséquent, cet article n’exprime pas de manière complète et exhaustive la pensée d'Aïvanhov sur ce sujet.


OmraamWiki est un projet international réalisé avec la contribution des fonds de recherche scientifique de l'Université pour les étrangers de Pérouse (Département des Sciences Humaines et Sociales)