Lied Ide, Ide, Ide

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Alle grote Ingewijden werden onderwezen door Melchisedek. Hermes Trismegistus is een aspect van hem, Orpheus, Mozes, Pythagoras, Plato, Boeddha, Zoroaster, al de grootste Ingewijden hebben zijn Onderricht ontvangen; zelfs Jezus. Want hij was er al voor Abraham. En hij was het die de drie Magiërs als vertegenwoordigers van zijn Koninkrijk stuurde om voor Jezus neer te knielen, want Jezus was de incarnatie van het Goddelijke Principe, van het Woord dat vlees werd. Maar Melchisedek, de vertegenwoordiger van de levende God, die noch begin noch einde heeft, hij heeft een andere rol te spelen. Jezus kwam om te incarneren, dus hij heeft een vader en een moeder. Maar tijdens die achttien jaar (van 12 tot 30 jaar) waarover de Evangeliën niets over zijn leven vermelden, ging hij naar het Koninkrijk van Melchisedek, de Koning van Gerechtigheid en Vrede, waar hij met de grote Ingewijden een geweldig werk verrichtte voor de hele wereld. Rond zijn dertigste keerde hij terug naar Palestina om zijn missie te volbrengen, maar hij verbond zijn apostelen ook met dit koninkrijk van Melchisedek, dat door alle religies wordt vernoemd en dat zich bevindt op een ontoegankelijke plaats die "het land van de levenden" of "het land van de onsterfelijken" wordt genoemd.....
«Dit koninkrijk is het koninkrijk van Melchisedek, maar dat is alleen bekend bij bepaalde Ingewijden die met hem communiceren. Geen enkele Ingewijde kan de top bereiken zonder de scholing van Melchisedek te volgen. Hij is het die de wezens toestaat om de Sephira Kether te bereiken, omdat hij de kennis van alle engelen-hiërarchieën bezit, hij beweegt zich in hun midden, en hij heeft onder zijn bevel miljoenen engelen die hem dienen. Hij houdt de evolutie van de mensheid in het oog en stuurt ze bij volgens de plannen van de Heer. Wanneer mensen afwijken van het pad dat voor hen is uitgestippeld, grijpt hij in om dat te verhelpen. En aangezien de vier elementen: aarde, water, lucht en vuur tot zijn dienst staan, heeft hij alle volmachten. Dit is de figuur die de heilige Johannes gezien heeft en die hij beschrijft aan het begin van de Apocalyps, met een zwaard in zijn mond en met de zeven sterren in zijn hand. Hij had contact met hem want het was Jezus die hen met elkaar in contact bracht. De officiële religie vermeldt deze details niet, maar ze zijn opgenomen in de archieven van de inwijdingswetenschap, en wie de mogelijkheid heeft om onderzoek te doen kan dat terugvinden. Dus dit personage dat St. John zag en zei: "Ik ben de Alpha en de Omega ... het begin en het einde", is Melchisedek. Hij veranderde zijn naam bij de verschillende cycli omdat zijn naam magisch is. En dit is dan het eerste zegel van de Apocalyps dat geopend is.
«Het is heel belangrijk dat je weet wie dit personage was, want Johannes ging naar zijn koninkrijk Salem waar hij geroepen werd om de Apocalyps te schrijven. Hem werden de diepten van de aarde en van de zeeën getoond, hij kreeg te zien hoe de geesten in de natuur werken door middel van de vier elementen, hij beschouwde de engelen-hiërarchieën en zo schreef hij in opdracht van Melchisedek deze Openbaring, die aan het einde van de tijden ontcijferd moet worden».[1]


Ide, Ide, Ide (Hij komt, Hij komt, Hij komt) – Toonaard: B Groot

1 IDEIDE-Cyrillique-2020-Mél Princ.jpg

(N.B.: Deze versie komt uit de bundel van Peter Deunov, Mélodies originales – Chants de la Fraternité Blanche, Bulgaarse editie, 1999)

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse transliteratie Vertaling
Иде, иде, иде сам Той, 
да помага Той, 
Мощния, Силния да помага Той
 
Ний ще работим със любов. 
Idè, idè, idè sam Toï, 
da pomaga Toï,
Mochtniïa, Silniïa da pomaga Toï

Niï chtè rabotim sås lioubov.
Hij komt, Hij komt, Hij komt
hij komt ons helpen,
de Machtige, de Sterke, hij komt ons helpen.

Wij zullen werken met liefde.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

Hier volgen enkele toelichtingen gegeven door Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov over dit lied. « Toen Meester Peter Deunov dit lied creëerde, wisten we eerst niet naar wie hij verwees toen hij zei: ‘Hij komt’. Maar gezien hij een ander lied gecomponeerd had dat gewijd was aan de ’Koning van Rechtvaardigheid en Vrede’, een lied dat vroeg om je voor te bereiden om hem te ontvangen, begrepen we dat het de grote Melchisedek was. Want zijn naam betekent Koning van Gerechtigheid; hij regeerde over Salem, een stad waarvan de naam "vrede" betekent ». Dus hij was het, die Koning van Gerechtigheid en Vrede. »[3]

Thematiek: De involutie van de Geest en de opgang naar het Zesde Ras

Ide, Ide benadrukt de rol en de kracht van degenen die omgaan met de menselijke evolutie in de spirituele hiërarchieën boven Malkhut in de Boom des Levens. Het is een lied van involutie, een lied van impregnatie. Het vertegenwoordigt het doordringen van een energie die de mens ertoe zal brengen om deel te nemen aan het werk voor de komst van het Koninkrijk van God op Aarde.

Meester Peter Deunov, ingewijd in de traditie van de Purana's,</ref> creëerde het lied ‘Ide, Ide’ ter ere van Melchisedek. . Ide, Ide roept de overgang van de mensheid naar het Watermantijdperk op, waar ze zich zal transformeren om het zesde ras te laten ontstaan. Op dat moment zal Melchisedek zich vertonen door middel van het menselijk bewustzijn en de mens zal accepteren om de leiding te nemen over deze evolutie. Veel wezens zullen worden beïnvloed door de hulp van Melkhisedek, ook wel Priester van het Allerhoogste en Gids van de Mensheid genoemd. Hij is de vertegenwoordiger van de levende Christus op aarde.[4]

Trefwoorden

Absoluut geloof in Melkhisedek, totale toewijding, barmhartigheid, daden van geloof, een tussenpersoon worden.

Energetisch verloop van het lied

Het eerste deel - de verbintenis met het licht

2 IDEIDE-Cyrillique-2020-Mél Princ-1à25.jpg

Het eerste deel van het lied in B Groot, vertegenwoordigt de Verbintenis met het Licht.

We zijn in een 3/8e tempo met een ritmische formule die zich herhaalt en ontvouwt over een cyclus van vier maten die een vastberaden drang naar actie weerspiegelt.

3 8.png

Het melodische patroon van de maten 1 tot en met 25 is dalend en symboliseert een zeer belangrijke involutieve spirituele kracht, het neerdalen van de hulp van Melchisedek. In de maten 5, 9 en 13 gaat de aanwezigheid van een kleine versiernoot vooraf aan een dalende terts, waarbij dezelfde noot wordt hernomen als de noot die vlak voor de ademhaling werd neergelegd. Deze lichtende kleine noten zijn vonken. Ze weerspiegelen een schrijfproces dat typisch is voor de Slavische folklore en versterken het intensiverende werk van de vibratie. De ademhaling van de zangers verbindt de twee segmenten en stimuleert de ondersteunende energie van het lied, waardoor het de aarde echt "raakt" op maat 25 door het bereiken van de "lage B", de tonica van B Groot.

Laten we de akoestiek van de klinkers "i é a o" in de woorden Idee sam Toï, da pomaga Toï bestuderen :

 • « I » raakt de hemel en de geest, richt zich tot het derde oog en verhoogt het bewustzijn
 • « E » is de tussenpersoon, de bemiddelaar tussen de twee werelden door de overgang te maken tussen materie en geest, hij creëert de brug tussen de werelden.
 • « A » staat in verband met materie en aards bewustzijn.
 • « O » is een inclusieve spirituele klinker, ze creëert de koepel, ze is het klankbord. Haar vibratie creëert een gestalt die de hypofyse en epifyse (pijnappelklier) beroert.

Vanaf maat 26 verschijnen er nieuwe woorden of geestelijke krachten in het lied en worden de melodische en ritmische bewegingen getransformeerd. Dit zijn de woorden: Mochtniïa Silniïa, de Macht en de Kracht die in de verbintenis besloten ligt. De melodie is meer opwaarts en het ritme van de kwartnoten maakt plaats voor het Siciliaanse ritme (gestippelde achtste noot, zestiende noot, achtste noot) wat het wilsaspect versterkt. Deze ritmische verandering is ‘schuddend’! De kracht van Melchisedek wil doordringen in het collectieve lichaam van de mensheid, maar die heeft nog steeds veel moeite om wakker te worden …

3 IDEIDE-Cyrillique-2020-Mél Princ-26à44.jpg

In Mochtniïa geeft het foneem "ch" een toevoer van brandstof om het vuur op "niïa" aan te steken, het is een voortstuwing, een opstoot van kracht! Voor de zanger is het interessant om te merken dat de uitspraak van deze fonemen eerst contact maakt met de vaste stof van de tanden en het harde gehemelte, en dan een opwaartse bocht maakt naar de epifyse (‘derde oog’). Het geluid wordt in de trilkracht van het hoofd gestuwd en stimuleert deze klieren. Juist en bewust uitgesproken, brengen deze woorden meer licht in onszelf. De kracht van de "dubbele i" stuwt het licht naar boven in het hoofd en verlicht het. De vibratie van de geluiden in Mochtniïa, Silniïa maakt verbinding met de Hemel! Wanneer iemand zich zwak of angstig voelt of moeite heeft om zich te verbinden, kan het uitspreken van deze woorden in de vorm van een mantra helpen om zich te versterken !

Da pomaga Toï betekent "hij komt ons helpen". De spirituele kracht van Melchisedek (de Machtige, de Sterke) zal zich kunnen vestigen in ons ontwaakte bewustzijn en ons helpen. Op maat 43 eindigt de melodie op de "F", de dominante van B Groot, die zich bevindt tussen de "hoge B", de hoge tonica die de Geest vertegenwoordigt, en de "lage B", de lage tonica die de materie vertegenwoordigt. De incarnatie van het goddelijke principe zal kunnen plaatsvinden omdat de mens bereid is om te knielen en zijn hart te openen. Een nieuwe manier van denken zal tot bloei kunnen komen en een nieuwe manier van leven voortbrengen…

Dit is wat de rest van het lied ons uitnodigt om te ontdekken, vanaf maat 45.

Het centrale gedeelte (maat 45) - Werk met Liefde !

4 IDEIDE-Cyrillique-2020-Mél Princ-45à66.jpg

Het centrale deel in B-Klein begint met een moment van meditatie en innerlijke concentratie. De mensheid wordt zich bewust van haar rol en verantwoordelijkheid voor haar emotionele wereld. Dit tweede deel polariseert ons ten opzichte van Melchisedek om zijn boodschap, zijn energie en zijn kracht te assimileren. Het is door een bewust werk dat met liefde wordt uitgevoerd door een sterk en broederlijk menselijk "Wij", dat Melkhitesek zich op een zeer subtiele manier zal kunnen manifesteren.

Niï chte rabotim betekent "wij zullen werken". Het werkwoord is vervoegd in de toekomstige tijd, het is de belofte van voltooiing. Deze passage begint in een nuance en tempo ‘Moderato Pianissimo’. De bedaardheid en de zachtheid verinnerlijken de oproep van het begin van het lied in onze spirituele zintuigen. We herontdekken de precieuze akoestiek van de dubbele "i" die met zijn licht onze pijnappelklier en hypofyse versterkt. Het is dankzij de liefde dat de wens om de nieuwe energie te integreren zich zal manifesteren in ons gedrag en handelen.

De maten 56 tot 63 geven de synthese van de boodschap van het lied weer. In de maten 56 en 57 laat de herhaling van Mochtniïa, Silniïa de almachtige kracht van Melchisedek in onze cellen losbarsten. De maten 56 tot 63 staan voor de overwinning van de klare en duidelijke keuze van de mens voor het Goede.

De herneming van het thema en de coda - De realisatie

De herneming van het thema is glorieus en triomfantelijk. De eeuwige en almachtige majesteit van Melchisedek regeert! Hij is er en helpt ons door ons bewustzijn en onze realiteit te doordringen

Tot besluit

Ide, Ide, Ide beschrijft het involutieve traject van de Geest van Melchisedek in het hart van de mensheid. Door zijn akoestische kracht stimuleert dit lied de subtiele klieren van het menselijk brein en schept het de goede voorwaarden om het Goddelijk Licht in onze materie te verwelkomen. Ide, Ide, Ide is een esoterische oefening die ons aanzet om onze spirituele centra te versterken om krachtige en glorieuze tussenpersonen van de goddelijke wereld te worden!

Bibliografie

Werken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

 • O. M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or - Œuvres complètes n°26 – chapitre 5 ‘Le Royaume de Dieu et sa Justice’, aux Éditions Prosveta

Externe links

Verwante artikels

 1. Liederen van Peter Deunov
 2. Lied_Aoum
 3. Lied_Blagoslaviaï_Douché_Moïa_Gospoda
 4. Lied_Blagosloven_Gospod_Bog_Nach
 5. Lied_Bratstvo_Edinstvo
 6. Lied Chte se Razvecelia
 7. Lied Da Bih Te Slouchal
 8. Lied Da Imach Vera
 9. Lied Deniat Ide
 10. Lied_Douheut_Boji
 11. Lied Fir Fur Fen
 12. Lied_Hodi_Hodi
 13. Lied Ide, Ide, Ide
 14. Lied Izgreï ti moé Slantsé
 15. Lied Izgréva Sleuntséto
 16. Lied Kaji mi ti Istinata
 17. Lied_Napred_za_Slava
 18. Lied Neva Sanzou
 19. Lied Pessen na Zorata
 20. Lied_Pravda
 21. Lied_Ranen_Tchass
 22. Lied Seurdetchniïat Zov
 23. Lied Sila Zdrave Jivot
 24. Lied Slaveïtchéta Gorski
 25. Lied_Stani
 26. Lied Teugui skeurbi
 27. Lied Vdeuhnovéniè
 28. Lied_Vehadi
 29. Lied_V’Natchalo_Be_Slovoto
 30. Muziek
 31. Stilte

Nota's

 1. O. M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, Œuvres complètes n° 26, chapitre 5 «Le Royaume de Dieu et sa Justice», p.224-225, Éditions Prosveta.
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique.
 3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).
 4. O. M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, Œuvres complètes n°26, Éditions Prosveta.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).