Waterman

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
”Het Vissen-tijdperk loopt ten einde en wij gaan het Waterman-tijdperk binnen dat volgens de astrologen grote veranderingen met zich mee zal brengen. Denk nu niet dat de gehele mensheid plots zal veranderen. Wat wel voor iedereen zal veranderen, zijn de mogelijkheden, want van de Waterman gaan nieuwe stromingen uit. Doch alleen wie zich inspant om met deze stromingen in harmonie te komen, zal veranderen. De Hemel zendt ons golven, maar het is niet aan hem om ons wijsheid op te dringen. Wij gaan het tijdperk van de Waterman binnen, maar wie niets doet om van die invloeden te profiteren, zal niets krijgen. Astrologen en esoterici herhalen het steeds weer: ‘Het Waterman-tijdperk, het Waterman-tijdperk…’ Dat is heel goed. Maar wil je het Waterman-tijdperk echt binnengaan, bereid je dan voor om de nieuwe gedachten, die dit gesternte met zich meebrengt, te aanvaarden: de gedachten van broederschap en universaliteit.”[1]

Inleidende overwegingen

Het Waterman-tijdperk gaat om bevrijding, gelijkheid en vrijheid (niet over geloof, relaties, dualisme en weerschijn; het Vissen-tijdperk! Jouw hart, alle harten, verlangen naar het Universele, naar balans (mannelijke/vrouwelijke energie). En dat is juist wat er gaat gebeuren in het Waterman-tijdperk. Deze revolutie, of involutie, zal bijdragen tot mededogen en bereidheid om mannelijke en vrouwelijke energie in evenwicht te brengen.

“Op 9 maart 1914 organiseerde Meester Peter Deunov in Sofia een viering waarin hij plechtig de komst van het Waterman-tijdperk aankondigde, van het Gouden Tijdperk.”[2]

Rudolf Steiner (1861-1925), oprichter van de Antroposofische Vereniging, geloofde dat de Slavische "volksziel" een belangrijke rol zou spelen in de toekomstige ontwikkeling van een nieuwe mensheid. Hij zag de Slaven (slavische volkeren) als een brug tussen het Oosten en het Westen. Volgens Steiner behoort het religieuze denken van het Oosten tot het verleden; het filosofisch-wetenschappelijke denken van het Westen tot het heden; de Slavische ziel zal een brug slaan tussen beide en een weg banen naar een spirituele toekomst. Meer dan enige andere volksziel, beweerde Steiner, streeft de Slavische groepsziel naar de verwezenlijking van de wereld van de geest. In Rusland (Midden-Europa?) zou ooit de synthese van de hoogste kenmerken van de oosterse en de westerse cultuur tot stand komen.”[3]

De werkelijkheid van de spirituële wereld

“De kosmische intelligentie heeft de mens zo ontworpen dat hij zijn volledige potentieel alleen kan bereiken door de verbinding te onderhouden met een hogere wereld van waaruit hij licht en kracht ontvangt. Daarom, zolang de mens alleen op zijn beperkte verstand vertrouwt, ontbreekt het aan werkelijk begrip, met catastrofale fouten op alle gebied tot gevolg. Hun daden, slechts geïnspireerd door het verlangen naar bezit en heerschappij zonder acht te slaan op de doeleinden van de Kosmische Intelligentie, woelen de lagen van de fysieke en psychische atmosfeer op, waardoor angstaanjagende krachten tegen hen worden ontketend.

Spoedig zal het Waterman-tijdperk grote omwentelingen brengen die de mensen de werkelijkheid van de spirituële wereld en de wetten die haar beheersen, zullen doen beseffen. Maar het nieuwe leven dat uit deze omwentelingen zal voortkomen, zal alle verbeelding overtreffen in zijn schoonheid, pracht en harmonie. Want alle schepselen die over de wereld verspreid zijn en in het geheim werken aan de verwezenlijking van het Rijk Gods, zullen samenkomen om te handelen, en de bolwerken, de bastions van onwetendheid, materialisme en despotisme zullen afbrokkelen. Ik zeg u en het zal zijn zoals ik u zeg: niets kan de komst van de nieuwe tijd, het Gouden Tijdperk, verhinderen.”[4]

“Een sprookje uit de Duizend en een Nacht, zeg je. Geloof me, er bestaan sprookjes. Een van de redenen van ons onheil is juist dat we ze niet meer lezen, of liever, dat we ze niet meer beleven. De mens is zo gematerialiseerd en versteend dat er voor hem niets wonderbaarlijks meer bestaat. In werkelijkheid leeft alles, zelfs de bomen waarvan jij denkt dat ze dom en inert zijn. Ze hebben kleine oogjes die ons intelligent aankijken. Ze herinneren zich dat je hen hebt aangeraakt. Ook insecten zijn gevoelig en intelligent. Luister maar ‘s!”[5]

Het Waterman-tijdperk brengt het idee van gemeenschap, van broederschap

“Reeds sedert jaren spreken astrologen en esoterici over de komst van het Waterman-tijdperk. Zij die verschillende planeten in Waterman hebben, zijn speciaal voorbereid om de nieuwe stromen, afkomstig van dat sterrenbeeld, op te vangen. Het zijn vernieuwers, uitvinders. Alle ontdekkingen op psychisch en esoterisch gebied vinden ook hun oorsprong in Waterman, en voornamelijk de idee van collectiviteit, van broederlijkheid. Bijgevolg zal heel de wereld voortaan verplicht zijn zich over deze idee van broederschap, van universaliteit, te buigen en ermee te werken.”[6]

“Alle spiritualisten die hun blik fixeren op de hemel en die de aarde verachten, onder het voorwendsel dat het een oord van verderf is en dat het fysiek lichaam een instrument van de duivel is, hebben niets begrepen. Zij kwijnen weg, drogen uit, verstarren, en men voelt geen enkel leven in hen. Je ontmoet deze personen: zij bevinden zich zogezegd ergens boven, maar hier blijft er niets van hen over, en boven is het ook niet veel zaaks! Het Waterman-tijdperk dat aanbreekt, brengt een andere filosofie. Waterman leert dat de mens naar de Hemel moet kijken, maar niet om zich van de aarde af te wenden. Hij moet naar de Hemel kijken om al wat mooi, zuiver, lichtend en eeuwig is, vandaar te laten neerdalen. Hijzelf zal dan een spiegel van de Hemel worden, een geleider van de Hemel, een tuin, een boomgaard, een zon. Waarom zou het Paradijs zich alleen boven moeten bevinden, terwijl er hier op aarde altijd miserie, armoede en lelijkheid zou moeten heersen? Nee, voortaan zal het anders zijn: de schoonheid zal op de aarde neerdalen en alles zal stralen: de stenen, de planten, de dieren en de mensen.”[7]

“Het Watermantijdperk zal de samensmelting van religie en wetenschap zien tot zo'n mate dat een religieuze wetenschap en een wetenschappelijke religie gevormd zullen worden - elk met respect voor en lering trekkend uit de bevindingen van de ander - die gezondheid, geluk en levensgenot zullen bevorderen. (...) Het Watermantijdperk zal een tijdperk van universele broederschap met zich meebrengen, ter voorbereiding waarvan we overal om ons heen de barrières van vooroordelen over rassen doorbroken zien worden. Zeker, dit wordt momenteel bereikt onder omstandigheden van bloedvergieten en revolutie. We kunnen er echter zeker van zijn dat, hoewel het zwaard, dat zijn heerschappij had in het Vissentijdperk, nog steeds machtig is, wetenschap en altruïsme zullen heersen in het Watermantijdperk.”[8]

De nieuwe spiritualiteit

“Eeuwenlang is de christenen geleerd dat de aarde een oord van verderf is, en het fysieke lichaam een instrument van de duivel; dat alleen de hemel en de redding van hun ziel van belang zijn. Wat een misverstand! En de meesten van hen die deze theorieën aanvaardden, verwaarloosden hun lichaam en eindigden met zich te verhongeren, gemummificeerd te worden. Zij stelden zich daarboven iets verhevens voor, maar een mens die het leven op aarde niet aanvaardt, kan in de hemel geen waarachtig leven hebben. Het komende Waterman-tijdperk brengt een andere filosofie. Waterman leert ons dat de mens naar de Hemel moet kijken, maar zich niet van de aarde moet afwenden. Hij moet naar de hemel kijken om alles wat mooi, zuiver, lichtgevend en eeuwig is naar beneden te halen. Hijzelf zal dan een spiegel van de Hemel worden, een geleider van de Hemel, een tuin, een boomgaard, een zon. Waarom moet het paradijs alleen in de hemel zijn, en is er hier op aarde altijd ellende, armoede en lelijkheid? Nee, van nu af aan zal het anders zijn, het is schoonheid die op aarde zal neerdalen, en alles zal stralen: stenen, planten, dieren, mensen.”[9]

“Hoewel de Waterman-periode of -cyclus nog niet is begonnen voelt men nu al de invloed ervan, en dat is waarom er zoveel opschudding zal zijn. De oude man die zichzelf verdedigt en zijn plaats niet wil verlaten en de nieuwe die zich komt vestigen en daar niet helemaal in slaagt, want er is een strijd, er is een oorlog. Het is daarom dat we nu in een overgangsperiode leven. De nieuwe stromingen die zich aankondigen, de gebeurtenissen, de schouwspelen in het sociale leven, al die dingen die zo vreemd zijn, die voor de eerste keer gebeuren, ze wijzen op die nieuwe ontwikkelingen, en het zal meer uitgesproken worden op alle gebied. Allereerst begint het natuurlijk met ideeën, ah vreemde ideeën, waardeloze ideeën, abnormale ideeën en de meest hemelse ideeën zoals in ons geval, de Universele Witte Broederschap brengt ideeën zo geavanceerd dat mensen er niet op voorbereid zijn, het is teveel in één keer... het is het Koninkrijk van God dat men nu wil, geen verhaaltjes! Dus vroeger dachten we er nooit echt aan, we spraken erover in de kerk, we waren niet zeker, we dachten niet dat het zou komen, aangezien het al tweeduizend jaar niet gekomen is ... Maar nu komt er een stroming vanuit de Hemel via de Universele Witte Broederschap om zelfs de spiritualisten, de occultisten, de mystici wakker te schudden, ze zijn ingedommeld.”[10]

Andere vormen

“De kerken die blijven vasthouden aan dezelfde vormen als eeuwen geleden, zijn in de fout. Het is altijd nodig de vorm te verbeteren, te verfijnen, opdat die steeds meer, steeds beter, de nieuwe stromingen kan uitdrukken die vanuit de Hemel komen. Want de hemel heeft de dingen niet voor eeuwig vastgelegd. Kijk naar al het nieuwe dat bij de mensheid verschijnt: waarom zou de vorm zich niet aan deze nieuwe behoeften, deze nieuwe tendensen aanpassen? Nu komt het sterrenbeeld Waterman om alle vormen, alle waarden waarvan de mensen dachten dat ze definitief geïnstalleerd waren, op z’n kop zetten, afkraken. Wat mensen denken is één ding, en wat Kosmische Intelligentie denkt is iets anders. De Kosmische Intelligentie heeft andere projecten dan die van de mensen, en daarom gaat zij nu, via de stromingen van Waterman, alles omverwerpen om hen te laten zien dat zij de geest niet moeten begraven in oude vormen.” [11]

“De reden waarom insecten gedurende miljarden jaren niet zijn geëvolueerd, is dat zij niet bereid waren de zienswijze te aanvaarden van hen die boven hun eigen niveau uitstegen. Zij zeiden: "Nee, nee, wat wij voelen, wat wij zien, wat wij denken is de enige waarheid". Natuurlijk zal je deze definitie van een insect niet vinden in de Natuur-encyclopedie ... Wel, ik zal je die geven: een insect is een wezen dat verstrikt is in zijn eigen visies, zijn eigen ideeën, dat bezig is zijn eigen belang te bevredigen. Er kan niets gedaan worden om hem daaruit weg te halen, hij weet wat hij weet, dat is waarom hij een insect blijft.”[12]

C.G. Jung over een mogelijk portret van een Watermantijdperk

 • Karakteristieken van een Watermantijdperk.

Zoals elk tijdperk zal Waterman zijn positieve en zijn negatieve kanten hebben. Aan de positieve kant zal het komende tijdperk waarschijnlijk een creatieve tijd zijn, met veel nieuwe ideeën, veel vindingrijkheid, wetenschappelijke en technologische vooruitgang (vooral met betrekking tot elektronica, computers en allerlei elektrische dingen). Buitenbeentjes en vrije denkers zullen aandringen op een vereniging van wetenschap en magie, en zullen manieren vinden om nieuwe technologieën toe te passen om economische en sociale rechtvaardigheid te bevorderen (...). De universele broederschap van alle mensen zal een mantra zijn, omdat humanisme een algemene zorg wordt. Maar niet alles zal rozengeur en maneschijn zijn. Naast al zijn goede eigenschappen, gaat Waterman ook gepaard excentriciteit, zonderlinge karakters die in geen enkele niche in de maatschappij passen, buitenbeentjes en zonderlingen die onbetrouwbaar, onvoorspelbaar of geneigd zijn hun problemen te overdrijven.

 • Aandachtspunten in een Waterman tijdperk.

Excentriciteit is waarschijnlijk omdat mensen meer belang gaan hechten aan oprechtheid en authenticiteit dan aan persona (sociaal masker), zoals "erbij horen" en "sociaal respectabel" zijn. Mensen zullen geneigd zijn om "hun eigen ding te doen" en veel van deze dingen zullen komen uit de leidende (of "lijdende") stroming van onze huidige denken, bijvoorbeeld de benadering van spirituele energetische en paranormale genezing, van parapsychologie, het ontwikkelen van het hogere Zelf en het bereiken van holistische perspectieven. Terwijl de Watermannen genieten van hun materiële bezittingen (meer uit zorg om comfort dan uit motieven van hebzucht), zullen zij de nadruk leggen op universele principes, en ernaar streven om van de wereld een betere plaats te maken, bv. door honger en ziekte te beëindigen, vrede en vrijheid te scheppen en politieke en raciale grenzen op te heffen (die het Waterman-ideaal van de universele broederschap van de mensheid dwarsbomen).[13]

De constellatie van Waterman

“Waterman wordt gesymboliseerd door een oude man die water uit een kruik giet. Water brengt leven. Aquarius-kennis is daarom kennis die leven inblaast, die leven voortbrengt, die het leven opwekt. Deze kennis is niet verbonden met de hersenen maar met de zonnevlecht. Waterman wordt geregeerd door Saturnus, die heerst over de winter. Waterman wordt uitgebeeld door een oude man, Saturnus (hoewel Saturnus niet de enige heerser van Waterman is, er is ook Uranus) die wijsheid bezit, en die, symbolisch, water uitgiet om de mensheid te drinken te geven ... Daarom vertegenwoordigt de as Waterman-Leeuw, die nu af aan in de wereld zal werken, aangezien wij het Waterman-tijdperk binnengaan, het nieuwe tijdperk waarin de leerlingen en kinderen van God zullen werken met de liefde van de Zon (Leeuw), met de wijsheid van Saturnus (Waterman) en zullen leven in de waarheid die door Uranus wordt aangebracht.”[14]

De symbolen

“Waterman, wat een luchtteken is, vertegenwoordigt de mens, en dus het denken en de kennis. Het tijdperk van de Waterman zal het tijdperk van de kennis zijn, maar niet de kennis van de intellectuelen, die uitdroogt. Mensen leren, ze zijn opgeleid, erudiet, maar ze leven niet. Het symbool van de Waterman is een oude man die water uit een kruik giet. Deze oude man is de wijsheid die het water van het leven schenkt. (...) De mens weet alles over microben of sterren, maar als je ze in het dagelijks leven ziet handelen, schrik je! Zij missen het wezenlijke: zij weten niet hoe te leven, zij staan dus niet onder de invloed van Waterman.

Waterman beeld.jpg

Het water dat uit de kruik van de oude man ontsnapt, leert de mens dat hij alles in en om zich heen moet voeden, water geven en vrucht doen dragen. Het symbool van onze Broederschap, het anker met de twee handen die water uitgieten, is ook een symbool van Waterman. En in de Griekse mythologie wordt Waterman vertegenwoordigd door Ganymedes, die de bekerdrager van de goden werd genoemd. Water brengt leven, en omdat de mensen het water vergeten zijn, worden ze niet bewaterd; of misschien wel, maar waarmee? Wat zij boven alles nodig hebben is levend water, levend water. Daarom is Waterman, ook al is hij een symbool van kennis, niet verbonden met de hersenen, maar met de zonnevlecht, de enige die levend water in de ingewanden kan doen stromen. In het Evangelie wordt gezegd: ’Uit zijn schoot zullen bronnen van levend water ontspringen’. Dit was de Waterman die reeds was voorspeld, maar in een vorm die niemand in die tijd kon begrijpen.”[15]

Het levende water

“Zolang het levende water er niet is, kunnen we zeggen wat we willen: dat de mensen ontwikkelen zich, ja ze leren, maar hun kennis blijft aan de oppervlakte, ze is niet levend. Ik geef er de voorkeur aan deze kennis niet in boeken te vinden, maar de wetenschap van het leven te bezitten, want wanneer ik weet hoe te leven, d.w.z. eenstemmig te vibreren, in harmonie met alle kosmische wetten, zal op één dag het hele universum voor mij geopenbaard worden. Daarom brengt het Onderricht van de Universele Witte Broederschap een geheel nieuw element. Mensen presenteren hun wetenschap aan ons, en ik buig mijn hoofd, ik ben verbaasd, maar dat is niet het belangrijkste. Ik heb jullie vaak gezegd dat er twee soorten kennis zijn. De kennis van de universiteiten die jou een plaats in de maatschappij geeft, geld, aanzien, maar die jou niet verandert en jij blijft altijd dezelfde: als je zinnelijk bent, blijf je zinnelijk, als je gierig was, blijf je gierig, enz. … Terwijl de andere kennis, die van de Ingewijden, jou noch aanzien, noch rijkdom schenkt, maar jou niet dezelfde laat blijven. Welnu, juist deze kennis, deze kennis die transformeert, die levend maakt, is die van Waterman.”[16]

Eén grote Familie

“Het is nu nodig deze nieuwe filosofie, die het Waterman-tijdperk in de wereld brengt, te aanvaarden, haar te voeden, te versterken door haar een steeds grotere plaats te geven in ons hart, onze intelligentie, onze ziel, onze geest. De gedachten en gevoelens van alle verlichte wezens vormen een lichtende kracht die zich verspreidt en inwerkt op alle menselijke hersenen, en op een dag zal de hele wereld worden beïnvloed, aangestoken door dit nieuwe licht. Dat is de reden waarom ik jullie altijd heb gezegd dat het een grote belemmering is voor de evolutie van de mens om onwetend te zijn over het feit dat het denken een actieve kracht is. Maar wij, die de kracht kennen van gedachten, meditatie en gebed, en de heilzame resultaten die zij voor de mensheid kunnen opleveren, nemen deel aan dit lichtende werk opdat het ideaal van de Universele Witte Broederschap zich over de wereld moge verspreiden. En de Universele Witte Broederschap vraagt maar één ding: dat de hele wereld één familie zou vormen.”[17]

“Praten over het Waterman-tijdperk en je over de komst ervan verheugen is niet genoeg. Je moet je voorbereiden om de nieuwe stromen te ontvangen die deze constellatie reeds in heel de ruimte aan het uitsturen is. De Waterman brengt een omwenteling in de techniek en ook in de opvattingen over de menselijke psyche teweeg. Maar de belangrijkste omwenteling heeft betrekking op de gedachte van universele broederschap. Het Waterman-tijdperk moet de mensen leren om niet langer ieder voor zich te werken, voor hun familie of vaderland, maar voor de gehele aarde. Die nieuwe filosofie berust uiteraard op een wetenschap. Degenen die bereid zijn zich te wijden aan dit ideaal van universaliteit moeten leren om zich via de gedachte te verheffen teneinde de goddelijke wereld te bereiken. Want door in contact te komen met de goddelijke wereld, open je de bronnen van licht, van liefde en van vrede die op een dag de hele aarde zullen overspoelen.”[18]

« Voor jullie bestwil zou ik zeggen dat jullie zelf moeten beslissen om niet alleen voor jezelf te werken, maar voor de gemeenschap. Ja, voor je eigen belang, omdat je een deel van die gemeenschap bent. Wanneer de gemeenschap verbetert en vooruitgaat, profiteren jullie zelf ook van deze verbeteringen. Jullie profiteren ervan, want jullie hebben je kapitaal ondergebracht in een bank die de menselijke familie heet, de universele broederschap waarvan jullie lid zijn. »[19]

De volgende woorden van Blavatsky slaan een grondtoon aan:

In plaats van het oude tijdperk van wedijver dat in onze eeuw het leven van de mens in verwarring heeft gebracht, gaan we misschien een tijd in van samenwerking, wat zal afhangen van de vraag of wij tot het inzicht komen dat we allemaal tot 'één familie' behoren. (…) Niemand heeft het zo druk of is zo arm dat hij zich niet een nobel ideaal kan vormen en navolgen. Waarom dan aarzelen met het schoonmaken van een pad naar dit ideaal, over alle obstakels heen, over ieder struikelblok, door iedere kleine hindernis van het maatschappelijk leven, om recht vooruit te marcheren tot het doel is bereikt?”[20]

Het Gouden Tijdperk

“Waterman is een luchtteken. Daarom heeft de wetenschap zich, sinds deze stromingen voelbaar zijn, toegelegd op onderzoek naar lucht: hoe lucht te gebruiken, hoe zich in lucht te bewegen. Tijdens het Vissen-tijdperk was het vooral het gebied van het water dat werd verkend: de navigatie. Met Waterman betreden we het domein van de lucht: telecommunicatie (de telefoon, televisie), vliegtuigen, raketten ... Maar er gebeuren nog steeds veel ongelukken in de lucht omdat we niet hebben begrepen dat de atmosfeer precies als de oceaan is: dezelfde stromingen, dezelfde golven, dezelfde verstoringen.

Hoewel we nog niet in Waterman zijn, zijn er veel omwentelingen! En juist, wat een beetje verontrustend is bij deze Waterman is de invloed van Saturnus en Uranus, wier huis het is: Saturnus die beperkt, blokkeert, vernietigt, en Uranus die ongelukken, explosies veroorzaakt. Alle vormen van explosie staan in het teken van Uranus. Daarom zijn er bij Waterman altijd breuklijnen. En nu gaat hij alles kapotmaken om zijn weg te banen en zijn ideeën van universaliteit te verspreiden. Zo wordt Waterman voorgesteld als een oude man die water uit een kruik giet. Dit water is het levende water van het Nieuwe Onderricht. Allen die meer dan één planeet in het teken van de Waterman hebben, zijn bijzonder goed voorbereid om de nieuwe golven te ontvangen die van deze constellatie uitgaan. Het zijn vernieuwers, uitvinders. Alle ontdekkingen op psychisch en esoterisch gebied zijn ook te danken aan Waterman, en vooral aan het idee van gemeenschap, van broederschap. Daarom zal de hele wereld nu verplicht zijn te kijken naar en te werken aan dit idee van broederschap, van universaliteit. En universaliteit betekent niet gehecht zijn aan slechts een paar mensen, een vrouw, kinderen, nee, maar er willen zijn, allemaal samen, verbonden, samen ondergedompeld in de oceaan van leven, liefde, schoonheid en vreugde.

Het tijdperk van de Vissen was het tijdperk van het Christendom, waarvan de kenmerken precies overeenkomen met het teken Vissen, het teken van zelfverloochening en opoffering. Vóór het Vissen-tijdperk werd het Ram-tijdperk gekenmerkt door de religie van Mozes, en daarvoor het Stier-tijdperk door de Egyptische en Babylonische godsdiensten. Met het Waterman-tijdperk, zal het het nieuwe leven zijn. Het zal eerst worden aangekondigd door gigantische omwentelingen, maar daarna zal het de Gouden Periode zijn. De Gouden Periode zal aanbreken met Waterman.”[21]

Bibliografie

 • O.M. Aïvanhov, Le haut idéal, brochure 307, Prosveta.
 • O.M. Aïvanhov, Une philosophie de l'Universel, Izvor 206, Prosveta
 • O.M. Aïvanhov, De dierenriem, sleutel tot mens en universum, Izvor 220, Prosveta
 • O.M. Aïvanhov, L’amour et la sexualité, Œuvres complètes XV, Prosveta.
 • O.M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, Œuvres complètes XXV-XXVI, Prosveta.
 • O.M. Aïvanhov, La nouvelle religion: solaire et universelle, Œuvres complètes XXIV, Prosveta.

Multimedia

Verwante artikels

Nota’s

 1. O.M. Aïvanhov, Dagtekst van 31 januari  2006, Prosveta.
 2. L’Enseignement du Maître Deunov, 1995, Courrier Du Livre.
 3. www.newdawnmagazine.com
 4. O.M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, Œuvres complètes XXV, Prosveta.
 5. O.M. Aïvanhov, Voordracht van 10 april 1939.
 6. O.M. Aïvanhov, Dagtekst van 17 oktober 2020, Prosveta.
 7. O.M. Aïvanhov, Dagtekst van 12 november 2020, Prosveta.
 8. The Aquarian Age
 9. O.M. Aïvanhov, Dagtekst van 17 avril 2002, Prosveta.
 10. O.M. Aïvanhov, Voordracht van 16 juli 1972
 11. O.M. Aïvanhov, Une philosophie de l'Universel, Izvor 206, Prosveta
 12. O.M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, Œuvres complètes XXV, p. 29, Prosveta.
 13. Sue Mertens essay van 28 januari 2013 in Jung’s “Platonic Month” and the Age of Aquarius
 14. O.M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, Œuvres complètes XXV, Prosveta.
 15. O.M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, Œuvres complètes XXV, Prosveta.
 16. O.M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, Œuvres complètes XXV, Prosveta.
 17. O.M. Aïvanhov, Une philosophie de l'Universel, Izvor 206, Prosveta
 18. O.M. Aïvanhov, Dagtekst van 17 augustus 2005, Prosveta.
 19. O.M. Aïvanhov, ‘Créer une famille universelle’, CD5022FR, Prosveta.
 20. H.P. Blavatsky, 'Le cycle nouveau ', La revue theosophique, 1889.
 21. O.M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or, Œuvres complètes XXV, Prosveta.

Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).[[de:Wassermann[[en:Aquarius][[fr:Le verseau]