Synoptische Tabel

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«De kwestie van de relatie tussen geest en materie betreft alle activiteiten van de mens, alle domeinen van zijn leven. Om jullie een duidelijk idee te geven, zal ik jullie een overzicht tonen dat je nergens anders zal vinden. Ik noem het een "Synoptische Tabel" omdat het een schematisch beeld geeft van de menselijke structuur en de verschillende activiteiten die daarmee samenhangen».[1]

Inleidende opmerkingen

De Synoptische Tabel van Omraam Mikhaël Aïvanhov wil de mens in al zijn dimensies vertegenwoordigen: van het fysieke lichaam tot zijn geest met al zijn subtiele lichamen ertussen.

Veel oude tradities, of ze nu filosofisch, cultureel of religieus zijn, hebben geprobeerd om de mens op een eenvoudige en schematische manier te vertegenwoordigen om hun leerlingen in staat te stellen zijn structuur en de onderdelen waaruit hij bestaat te begrijpen en te onderscheiden. Zo spreekt het Christendom over lichaam, ziel en geest, verdeelt het Hindoeïsme de menselijke structuur in 7 lichamen (fysiek lichaam, etherisch lichaam, astraallichaam, geestelijk lichaam, causaal lichaam, buddhi lichaam, ademlichaam), spreekt de Kabbala over een verdeling in 10 (overeenkomend met de 10 Sèphirot van de Kabbalistische ''''Boom van het Leven''''), enz. Al deze “voorstellingen”zijn correct in die zin dat ze telkens verschillende aspecten van het individu benadrukken, afhankelijk van het specifieke perspectief van waaruit men het bekijkt. Als beeld hiervoor kunnen we kijken naar de vele, verschillende facetten van de diamant, die samen de werkelijke realiteit vormen. Het door O.M. Aïvanhov voorgestelde model heeft de eigenaardigheid om essentiële informatie samen te vatten en te ordenen, niet alleen over de onderverdelingen van de verschillende lichamen van de mens, maar ook over hun functies, over de belangrijkste idealen die hen leiden en over wat ze nodig hebben om deze idealen te volgen.

Voor het lezen en begrijpen van dit schematisch overzicht geeft Aïvanhov de volgende uitleg:

Schematisch Overzicht.png
«Deze tabel, die je schematisch kan noemen omdat hij een totaalbeeld geeft van de structuur van de mens en de activiteiten die overeenkomen met zijn verschillende vermogens, bestaat uit vijf verticale kolommen. De eerste kolom geeft de principes aan waaruit de mens is opgebouwd: het fysieke lichaam, de wil, het hart, het verstand, de ziel en de geest. In de tweede kolom zie je “Ideaal”, staan, want elk principe streeft naar een ideaal dat uiteraard voor ieder principe verschillend is. Opdat elk principe zijn ideaal zou kunnen bereiken, moet het versterkt, onderhouden en gevoed worden. Daarom staat er boven de derde kolom “Voeding”. De vierde kolom is gewijd aan “betaling”, dat wil zeggen aan de prijs die je moet betalen om dat voedsel te verwerven en de laatste kolom tenslotte wordt ’“activiteit”, genoemd, dat wil zeggen het werk dat je moet verrichten om die betaling te ontvangen. Je ziet dus dat al deze begrippen op een volstrekt heldere en logische manier met elkaar verbonden zijn. Om dit gemakkelijker te begrijpen, zullen wij beginnen met het fysieke lichaam, want iedereen weet wat dat is en heeft ermee te maken, het is zichtbaar, tastbaar, het is een realiteit waar je niet aan hoeft te twijfelen. Het ideaal van het fysieke lichaam is gezondheid. Voor het lichaam is er niets kostbaarders en wezenlijkers dan in goede gezondheid te verkeren, sterk en vol kracht. Om die vitaliteit te bezitten moet het natuurlijk met allerlei vaste, vloeibare en gasvormige voedingsstoffen worden gevoed. Krijgt het dit voedsel niet dan sterft het. Om in leven te blijven moet je eten, zelfs kinderen weten dat. Maar om aan die voeding te komen is geld nodig en daarvoor moet je werken. […] Maar wacht even, heb je er ooit aan gedacht dat wat jou zo vanzelfsprekend lijkt op het fysieke vlak, ook opgaat voor andere vlakken? De wil, het hart, het verstand, de ziel en de geest streven ook allemaal een doel na en om dat doel te bereiken hebben ze het allen nodig om gevoed te worden; om over dat voedsel te beschikken moet je geld hebben en dat verdien je enkel door een bepaald werk te doen. Zou je alle elementen uit dit overzicht goed en wel bezitten, dan zou je de sleutel hebben tot het psychische leven van de mens».[2]

Uitgaande van een begrip van het fysieke gebied kunnen we de functies van de andere gebieden van de mens beter begrijpen. De wil, bijvoorbeeld, die hunkert naar heerschappij, macht en "beweging", heeft "kracht" nodig om dit ideaal te bereiken. Deze kracht wordt verkregen door een juiste ademhaling en bewuste gebaren. Hij kan dit op zijn beurt leren door bepaalde ademhalingsoefeningen, gymnastiekoefeningen en dansoefeningen te doen.

Dat geldt ook voor het hartgebied, waarvan het ideaal warmte, vreugde en geluk is. Door middel van zuivere gevoelens gevoed door de liefde, kan die ideale toestand bereikt worden.Deze gevoelens ontstaan makkelijk tijdens activiteiten met harmonieuze muziek, zang, poëzie, enz.

Opgemerkt moet worden dat de ziel verlangt naar ruimte, oneindigheid, onmetelijkheid, terwijl het ideaal van de geest eeuwigheid en onsterfelijkheid is. Deze begrippen moeten hier worden opgevat als bewustzijnstoestanden die verbonden zijn met ruimtelijke dimensies (oneindigheid) enerzijds, en met de temporele dimensie (eeuwigheid) anderzijds.

Een bijzonder kenmerk van de synoptische tabel is dat die ons niet alleen in staat stelt om de structuur van de mens te herkennen, maar ons ook laat zien welke activiteiten we moeten uitvoeren als we al onze verschillende gebieden willen voeden en in een staat van welbevinden willen houden. Terwijl het fysieke lichaam dus voeding nodig heeft en daar werk voor nodig heeft, is de activiteit die deze toestand teweegbrengt voor de eeuwig strevende geest, de identificatie met het Goddelijke.

Om alle grove en subtiele lichamen in een gezonde en harmonieuze toestand te houden, is een breed scala aan verschillende activiteiten bevorderlijk: van een gezonde voeding en passende lichamelijke oefeningen, over muzikale en poëtische activiteiten, tot meditatie/studie/verdieping, contemplatie/gebed en identificatie.

Bibliografie

Boeken en/of voordrachten van O. M. Aïvanhov over dit onderwerp

  • Aïvanhov, O. M, "Connais-toi toi-même - Jnani yoga, Oeuvres complètes 17-18, Prosveta.
  • Aïvanhov, O. M, "Op aarde zoals in de hemel, Synopsis 2, Prosveta.
  • Aïvanhov, O. M, Méditations au lever du soleil, Brochure 323, Prosveta, 2009.
  • Aïvanhov, O. M, La respiration, Brochure 303, Prosveta.

Monografieën of artikelen over het onderwerp, in verband met het onderricht van Omraam Mikhaël Aïvanhov

  • Centro Studi Omraam Mikhaël Aïvanhov (2016), La Meditazione nell’Insegnamento di Omraam Mikhaël Aïvanhov, in "Misli", pp. 128 e ss.

Verwante artikelen

Externe links

Nota's

  1. O. M. Aïvanhov, Op aarde zoals in de hemel, Synopsis 2, Deel3 Hfdst.1, Prosveta.
  2. O. M. Aïvanhov, De vrijheid, overwinning van de geest, Izvor 211, Hfdst.1, p.9-13, Prosveta.Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).