Lied Napred da Hodim Smelo

Uit OmraamWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
«Wanneer een individu besluit om de goddelijke weg te gaan, en bij zijn besluit blijft zonder te verzwakken, zijn de Heren van het Lot, de Vierentwintig Oudsten, die in de sefira Binah verblijven, verplicht om op te merken dat hij hun taal spreekt, namelijk die van de standvastigheid. Dan veranderen ze de decreten ten aanzien van hem: nieuwe mogelijkheden en een grotere vrijheid moeten worden gegeven. Zij hebben echter geen haast, ze wachten om te zien hoe lang hij het zal volhouden. En als ze zien dat dit individu trouw op de goede weg voortgaat, zijn ze bijna verplicht om een nieuwe bladzijde in het boek van zijn bestemmingte schrijven: zij laten hem toe tot de Voorzienigheid, dat wil zeggen, de genade. De genade behoort tot de sefira Chochmah, het gebied dat zich direct boven de sefira Binah in de Boom des Levens bevindt. De Vierentwintig Oudsten communiceren met deze sefira en zij leggen hem het dossier voor van de persoon met een gunstig advies! De Voorzienigheid begint dus in het gebied van Chochmah. De eerdere sefiroth vallen onder het gezag van de rechtvaardigheid en het karma, maar vanuit Chochmah, het gebied van Christus, kom je onder het gezag van de genade, dat wil zeggen van de vrijheid.»[1]

Napred da Hodim Smelo (Stap moedig vooruit) – Toonaard : Mi klein

Napred da Hodim Smelo-2021-Mél Princ.jpg

Beluister het lied door het koor Kastalski van Moskou

De tekst

Cyrillisch Franse Transliteratie Vertaling
Strofe 1 - Напред да ходим смело в’чертозите безмълвни на тайното познание, с’живот и сила пълни.

Refrein - Кат вихри над горите с’дух пламен във гърдите напред да полетим, света да обновим!

C. 2 - Земята с’чисти мисли да оградиме здраво и злото всепорочно да победиме с’право.

C. 3 - На слабите да носим подкрепа и обнова, на страждущите милост и свободата нова.

C. 4 - Във бездната да слезем, хоругва да поставим и падналите братя от мъка да избавим.

C. 5 - Тогава да отворим на новий град вратите, в’Ерусалим да влезем света на светлините. 
Strofe 1 - Napred da hodim smèlo v'tchertozitè bezmeulvni na taïnoto poznaniè s'jivot, i sila peulni.

Refrein - Kat vihri nad goritè s'douh plamen veuv geurdite napred da polètim svèta da obnovim !

C. 2 - Zèmiata s'tchisti misli da ogradimè zdravo i zloto vsèporotchno da pobèdime s'pravo.

C. 3 - Na slabitè da nossim podkrèpa i obnova, na strajdouchtitè, milost i svobodata nova.

C. 4 - Veuv bezdnata da slèzem, horougva da postavim i padnalitè bratia ot meuka da izbavim.

C. 5 - Togava da otvorim na noviï grad vratitè, v'Èrousalim da vlèzem, svèta na svètlinitè.
Strofe 1 - Stap moedig vooruit, in de stille paleizen van geheime kennis, vol leven en kracht.

Refrein - Als wervels boven de bossen, met brandende bezieling in de borst, vooruit stijg op, vernieuw de wereld!

S. 2 - Omspan de aarde met zuivere gedachten en overwin het perverse kwaad met gerechtigheid.

S. 3 - breng steun en vernieuwing aan de zwakkeren, genade en nieuwe vrijheid aan de lijdenden.

S. 4 - Laten we afdalen naar de afgrond om spandoeken op te richten en gevallen broeders te bevrijden van kwelling.

S. 5 - Open de poorten van de nieuwe stad, ga binnen in Jeruzalem, de wereld van lichten.

Uitleg bij het lied[2]

Historiek

De hoofdmelodie van dit lied werd gecomponeerd door Meester Peter Deunov. De woorden, gebaseerd op ideeën van de Meester, zijn van een leerling en de harmonisatie is van Vincent Petit en Gilles Hainault.

Napred da Hodim Smelo is het laatste lied van de reeks van 55 liederen die door de meester Omraam Mikhaël Aïvanhov zijn doorgegeven (Link naar Az moga da lioubia).

Napred da Hodim Smelo is een lied voor onze tijd en gericht op onze toekomst. Vandaag staat de mensheid voor de keuze een drempel in haar evolutie te nemen en alle bewuste wezens moeten zich verenigen om deze belangrijke keuze te maken. Napred da Hodim Smelo roept op tot vereniging! In de vijf strofen wordt voor de mens een wijs en nobel scenario geschetst waarin hij deelneemt aan het scheppen van de mooist mogelijke toekomst.

We geloven dat de essentie van dit lied getuigt van het offer van Christus en alle grote Meesters. Door hun kracht en hun zuiverheid aanvaarden deze grote zielen, die onoverwinnelijk zijn geworden, om naar de aarde af te dalen en sommigen gaan zelfs naar de onderwereld om zielen te bevrijden door middel van de krachten van het Woord en de Waarheid. Tweeduizend jaar geleden deed Christus de hele aarde schudden door tussenkomst van Jezus. Vandaag kan zijn zending worden ontvouwd door middel van de bijdrage van alle harten die in vuur en vlam staan van liefde, door middel van alle menselijke broeders en zusters die op weg zijn, behorend tot alle religies en authentieke spirituele bewegingen op aarde!

Thematiek: Macht en verantwoordelijkheid van de Universele Witte Broederschap

Hier volgen enkele woorden overgeleverd door de Meester Omraam Michaël Aïvanhov over Napred da Hodim Smelo

« Dit krachtige, stimulerende lied geeft uitdrukking aan de enthousiasmerende kracht van ons Onderricht. Het vat het hele Onderricht samen. Het werkt in op de hartchakra en de bloedsomloop. Het ontwikkelt de spirituele "vleugels" tussen de schouderbladen. Het doet de groen-gouden kleur tussen de schouderbladen schitteren. »[3]

Alle kracht van het Onderricht van de Universele Witte Broederschap wordt samengevat en uitgedrukt doorheen het narratief van deze 5 verzen: een goed, moedig en creatief hart hebben om de wereld te vernieuwen, in staat zijn om zielen in nood te ontmoeten zonder te verdwalen, in staat zijn om hen te inspireren om hun blik op de Hemel te richten, hen terug thuis te brengen en hen welkom te heten om samen te werken aan de opbouw van een vrije en steeds mooiere wereld. Omraam Mikhaël Aïvanhov vertelt dat dit lied inwerkt op het hartchakra en de bloedsomloop. Inderdaad, het melodische en ritmische indeling vereist namelijk snelle ademhalingen aan het einde van korte frasen die het hart en de longen van zuurstof voorzien. Deze snelle en opeenvolgende inademing van lucht brengt het openen van het hartchakra op gang en stimuleert de bloedsomloop. Dit heeft tot gevolg dat er collectief een hartcoherentie ontstaat. Gevoelens van mededogen, impulsen van wederzijdse hulp en solidariteit ontspringen in onze ziel en de Liefde van de Geest van Broederschap kan zich zo een weg banen tot in het hart van de mens.

Trefwoorden

Inzet door liefde - Levenskracht - Moed - Mededogen - Actie in de wereld - Vrijheid - Hoop - Overwinning – Vervulling

Verloop van het lied

Ter herinnering, Peter Deunov is een meester van de harmonie die de akoestische wetten, verbanden en relaties tussen woorden, toonafstanden en de levende krachten van de natuur kent. Zijn muziek is zo gecomponeerd dat de zangers kunnen genieten van al haar schoonheid en zich kunnen vereenzelvigen met de krachten van de engelenwereld.

Dit lied is opgebouwd uit vijf strofen afgewisseld met een refrein dat telkens herhaald wordt.

Wij stellen voor het te bestuderen via de voortgang van de Bulgaarse tekst en de akoestische eigenschappen van de genezende klanken die erin voorkomen, via de kracht van het ritme en via de dynamiek van de melodie.

De voortgang van de tekst

Eerste strofe: naar een nieuwe wereld

« Stap moedig vooruit, in de stille paleizen van geheime kennis; vol leven en kracht. »

Woorden van de eerste strofe : Leven – Kracht – Moed

Wat zijn de stille paleizen van geheime kennis? De paleizen waarnaar in het lied wordt verwezen zijn plaatsen van rijkdom, gezegende plaatsen waar de Goddelijke Wijsheid in haar stilte woont. Wij denken dat deze paleizen verwijzen naar het spirituele gebied van de Sephira Binah waar de Heren van het Lot, ook wel de Vierentwintig Oudsten genoemd, wonen. Binah vertegenwoordigt de Sephira van Intelligentie en Verantwoordelijkheid van het menselijk bewustzijn. Napred da Hodim Smelo is een lied van identificatie waarin wij fakkels van liefde en vrijheid zijn, wezens "vervuld van leven en kracht"! Wij stijgen op naar deze hoogtes met de wil om de teugels van ons lot in eigen handen te nemen, de stroom ervan in banen te leiden en onze toekomst te volbrengen in overeenstemming met de wetten van de goddelijke wereld. In de loop van de verzen zullen we zien dat het lied voorstelt om de menselijke zielen thuis te brengen en hen een andere richting aan te geven dan in het verleden. Moed is daartoe een onmisbare voorwaarde. De paleizen van Binah vormen een onneembare vesting! Wij kunnen die alleen benaderen met helder en juist denken, ondersteund door onberispelijk, nederig, moedig en vriendelijk gedrag. De "stille paleizen van geheime kennis" vertegenwoordigen niet alleen de toegang tot kennis van de goddelijke wereld en haar wetten, maar ook een gewijde zone binnen ons onderbewustzijn. Alles in ons onderbewustzijn sluit aan bij Binah. Dit verband tussen Binah en onze bestemming wordt weerspiegeld in ons onderbewustzijn, de innerlijke ruimte waar onze eigen rechters wonen. Zij herinneren zich wat wij in het verleden hebben gedaan en analyseren wat wij vandaag doen. Binah waakt over ons en brengt ons oog in oog met de realiteit van wat er veranderd moet worden in ons leven. Muzikaal eindigt vers 1 op de tonica, de harmonizerende functie van stabiliteit.

Refrein: Vernieuwing van de wereld door vastberadenheid en verheffing

« Als wervels boven de bossen, met brandende bezieling in de borst, vooruit stijg op, vernieuw de wereld ! »

Trefwoorden van het refrein: Onstuimigheid - Vastberadenheid

Het refrein, vijf keer ingevoegd- na elk vers - wordt gezongen met een herhaling. Het zal dus 10 keer gehoord worden! Dit refrein is het leidmotief van het lied. Het werkt als een mantra en zwaait onvermoeibaar met zijn heldere en vurige banier van enthousiasme en vrijheid. Het gebruikt een symbolische taal; zijn ritme en zijn melodische structuur, die we verder zullen onderzoeken, onthullen een methode om de wereld te vernieuwen door het juiste gebruik van ons innerlijk vuur. De tekst van het refrein is verbonden met de elementen Lucht en Vuur. Door de werking van Lucht in ons hoger denken en die van Vuur in ons hart, kunnen wij ons bevrijden uit de greep van het onderbewustzijn en innerlijke hoogte verwerven. Het refrein evoceert bossen, opstijging, wervelingen, borstkas. Hoe kunnen wij deze woorden in ons innerlijk leven interpreteren?

 • De bossen – « Gorité »

In de sprookjes symboliseren bossen het onderbewustzijn waar onze kostbaarste krachten verborgen liggen. We kunnen ons voorstellen dat het onderbewustzijn een sluier voor onze innerlijke blik plaatst, zodat wat nog niet goed is om weten, ons niet voortijdig wordt geopenbaard, om ons te beschermen. Maar door studie en toegepaste kennis is het mogelijk voor ons bewustzijn om deze sluier op te lichten en zo toegang te krijgen tot deze kennis. De valkuil van de menselijke natuur is om gevangen te blijven in het onderbewustzijn in een vorm van slaap of onwetendheid. Onwetendheid is een bron van groot lijden ... Zo vormen de bossen labyrinten waarin het niet goed is om te verdwalen. Dus, door de wijsheid van onze verlichte keuzes, leren we onze psychische en spirituele vleugels uit te slaan, om boven de strijd uit te stijgen.

 • Opstijgen – « Poletim »

Weten hoe men moet vliegen betekent dat men toegang heeft tot de waarheid, de "geheime kennis", d.w.z. de kennis van de goddelijke wetten. De hemel geeft ons de sleutels tot deze kennis naar gelang onze inspanningen en capaciteiten, en wij kunnen dan onze zending volbrengen om een nieuwe wereld tot stand te brengen.

 • Wervelingen – « Vihri »

In het Bulgaars wordt "werveling" vertaald als "Vihri", een woord dat we later zullen bespreken vanwege de helende klank. Symbolisch vertegenwoordigen de ervelingen de bezieling van de opwaartse krachten die wij nodig hebben voor ons spirituele werk binnen de baarmoeder.

 • De borstkas – « Geurdite »

De borstkas is verbonden met het hart, met het gebied van de longen, op hun beurt verbonden met de Deugd van het Geloof. Ze is de haard van het heldere en brandende vuur in ons hart. Het woud van onderbewustzijn overvliegen stelt ons in staat ons bewust te worden van het menselijke leed op een veilige manier, d.w.z. voldoende vrij van de emotionele impact die het zien van een ramp kan veroorzaken. We zitten hoog in het luchtelement van helder, lichtend denken, boven het donkere, natte emotionele. Het licht detecteert wat er in deze wereld gebeurt, maar zonder overgeleverd te zijn aan zijn schaduwen! Het is dus vanuit dit gezichtspunt dat wij onze beslissingen nemen en heilzame acties aanvatten. Een gebed van Peter Deunov vat de stemming van het refrein prachtig samen.

« Heer
Mogen alle machten van het Goede worden aangezet,
Dat zij in beweging komen
om de hele wereld te transformeren.
Mogen alle krachten en machten van het Goede
in de vorm van liefde, licht en zuiverheid
aan het werk gaan om het kwaad te bedwingen,
opdat het Koninkrijk van God en Zijn Gerechtigheid
zo spoedig mogelijk op aarde komen
en het gouden tijdperk onder de mensen !
Amen, het zij zo ! »

Vers 2: Missie en verantwoordelijkheid van de Universele Witte Broederschap

« Omspan de aarde met zuivere gedachten en overwin het opzettelijke kwaad met gerechtigheid. »

Trefwoorden van vers 2: Dynamisme – Enthousiasme – Zuiverheid – Gerechtigheid – Werk

Het is het vers van het werk om het kwade te overwinnen en het om te zetten in het goede. Het is het vers van de gerechtigheid. Vandaag wordt de mensheid bedwelmd door de manipulatieve media en laat ze zich in slaap sussen in de diepe wouden van de virtuele wereld ... "De aarde omspannen met zuivere gedachten" is de taak van de broeders en zusters van de Universele Witte Broederschap en van alle authentieke spirituele bewegingen: het Leven verdedigen en werken om leugens te bestrijden, het licht van zuivere en oprechte gedachten verspreiden, werken voor het ontwaken van het geweten en de verlossing van de mensheid!

Vers 3: steun, vernieuwing, genade en nieuwe vrijheid brengen

« Breng steun en vernieuwing aan de zwakkeren, genade en ongekende vrijheid aan de lijdenden. »

Sleutelwoorden van Vers 3: Toewijding - Mededogen - Zorgzaamheid - Vrijheid

Napred da Hodim Smelo is een lied van verbinding voor de Universele Witte Broederschap. De verenigde kracht van de samenkomst van zielen straalt een almachtige invloed van waarheid uit die de bevrijding van de "zwakken" en de "lijdenden" bevordert. Wat kan "de zwakken en de lijdenden" in deze context betekenen? Alles wat in ons en in de wereld is, blijft hangen in onwetendheid. Onwetendheid is een zwakte die groot lijden brengt. Als wij ons laten manipuleren, als onze cellen traag en lusteloos worden en het licht afwijzen, dan lijden wij! Omdat onwetendheid ons zwak en manipuleerbaar maakt, geven we veel gemakkelijker toe aan verleiders die ons tot slaaf willen maken. Onwetendheid die ons in slaap sust, tast onze kracht en weerstand aan en verzwakt ons immuunsysteem! Vers drie legt de nadruk op de keuze en op onze inzet om de genade van vergeving te brengen en een vrijheid die gedragen is door de waarheid!

Vers 4: Banieren der waarheid om de zielen uit hun nood te bevrijden

« Laten we afdalen naar de afgrond om de banieren op te zetten en de gevallen broeders te bevrijden van leed. »

Sleutelwoorden van Vers 4: Vrijheid - Hoop - Overwinning.

In dit vierde vers raken we aan de hoop dat niemand gedwongen wordt tot eeuwig lijden. Het vierde vers behelst de keuze om bewust af te dalen in de afgrond, het gebied van de wortels van het menselijk onderbewustzijn. Door onze oefening in de eerste verzen zijn we aanzienlijk sterker geworden en we komen overeen om daar "banieren" te plaatsen. Het banier is een baken in de nacht. Het draagt de kracht van het Woord. Die is helemaal doordrenkt met de gelofte van ons ideaal. Vers 4 getuigt ervan dat we ons scharen achter de goddelijke zaak. Zijn boodschap is er een van waarheid aan de harten van de "gevallen broeders" (innerlijke dan wel uiterlijke) en de verlossende vergeving kan opbloeien ... De banier dient ook als geheugensteun: herinnert ons aan de zin van ons leven in het weven van goede banden. Onvermoeibaar herhaalt die banier zijn boodschap om in verbonding te blijven met de grootsheid van het menselijk potentieel. Wij geloven dat de liederen van Peter Deunov deze "banieren" vertegenwoordigen. Zij dragen wijsheid, liefde en waarheid... Als zij over de aarde weerklinken, leggen zij hun boodschappen als een mantra in de harten van de mensen. Door deze krachtige en sacrale gezangen, wordt de gevoelige ziel op weg gezet en dat is het begin van de bevrijding …

De vervulling van het lied: Toegang tot de nieuwe wereld

« Open de poorten van de nieuwe stad, ga binnen in Jeruzalem, de wereld van lichten . »

Sleutelwoorden in Vers 5: Overwinning - Vervulling - Het binnengaan in de nieuwe wereld!

Het uiteindelijke doel van het lied wordt onthuld in de vijfde strofe. Het gaat erom de poorten naar de nieuwe stad te openen en er binnen te gaan. De nieuwe stad is Jeruzalem, waarvan de naam "stad van vrede" betekent. De stad Jeruzalem vertegenwoordigt ook "de wereld van lichten"! De intrede is gezamenlijk met alle zielen en de sfeer is glorieus! De Apocalyps reveleert ons dat de poorten van het nieuwe Jeruzalem twaalf in getal zijn, naar analogie met de twaalf poorten van het menselijk lichaam. De overwinning zit ‘m in het succesvol zaaien van de zaden van nieuw leven en het zo te verdienen om de wereld van Licht te bereiken.

Het traject van het lied in het kort

 • Strofe 1 - Het hart aan te sterken tot liefde door de oefening van moed en kennis van de goddelijke wetten
 • Refrein - In staat zijn om boven de bossen van het onderbewustzijn te vliegen.
 • Strofe 2 - Het verspreiden van het licht van het Onderricht
 • Strofe 3 – Open staan voor de genade van vergeving
 • Strofe 4 - Afdalen in de innerlijke dieptes om hen met waarheid te doordringen
 • Strofe 5 - Het binnentreden van het nieuwe Jeruzalem, symbool van de overwinning van de vrijheid

De energie van het ritme

De ritmische formule die in het refrein wordt gebruikt, straalt een zeer krachtige energie van liefde en enthousiasme uit die ons met niet aflatende vastberadenheid voorwaarts stuwt.

Napred da Hodim Smelo-2021-rythme-refrain.jpg

Het ritme animeert de melodie met zijn kracht en leven! Een krachtig gevoel van hoop stijgt in onze wil op. Inderdaad, hoewel de taak nog niet volbracht is en dus deel uitmaakt van de toekomst, stelt de voelbare hoop ons in staat onze missie als reeds volbracht en volledig geslaagd te beschouwen! Dit geeft ons onmetelijke vreugde, ons vuur is springlevend!

Napred da Hodim Smelo doet ons een spirituele ervaring beleven die opdaagt vanuit de Toekomst ... Het brengt een totale, krachtige en vurige hoop. Het doet in ons de glorieuze en absolute zekerheid ontspringen van de overwinning van het Goede.

Het melodische opzet

Napred da Hodim Smelo-2021-mes 1 à 9.jpg

In de strofen

De aanwezigheid van het kwart-interval speelt een essentiële rol in de melodie. Het begininterval, met de kwart "Si-Mi", wordt aan het eind van maat 3 herhaald, een octaaf hoger. We herinneren ons dat het openingsinterval in het werk van Peter Deunov de sleutel is die de deur opent naar de schatten die in het lied vervat zijn. De kwart van Napred da Hodim Smelo onderstreept de omvang van de uitdaging, roept ons op tot bewustzijn en verzekert ons dat we zullen slagen! De energiepolen van de melodie zijn gebaseerd op de "dominante-tonische" progressie in Mi klein. De verbinding van deze twee harmonische functies brengt kracht en vertrouwen. Het lied is nog maar net begonnen... en toch, met de herhaling van de kwart een octaaf hoger, maakt de melodie al duidelijk dat de overwinning aan de Hemel zal toebehoren ... De tonische octaaf vertegenwoordigt de sleutel tot succes in een hogere, zuiverdere en bredere dimensie. Wij menen dat het de instemming markeert van de Heren van het Lot met de bewuste en bereidwillige zielen om hun opofferend werk van bevrijding te doen! Het lied toont een opmerkelijk melodisch opzet en zijn energie biedt de beste voorwaarden voor het creëren van grote transformaties.

In het refrein

« Als wervels boven de bossen, met brandende bezieling in de borst, vooruit stijg op, vernieuw de wereld! »

Napred da Hodim Smelo-2021-mes 10 à 17.jpg

Melodisch bekeken, terwijl in de strofen de belangrijke noot de "Mi" was (de grondtoon van het lied), is in het refrein de nieuwe belangrijke noot "Fa#". Deze "Fis" is de boventoon en geeft de aanzet tot een progressieve opwaartse beweging die in een melodische beweging wordt herhaald. Het hoort bij het woord "Vihri" wat "wervel(wind)" betekent.

Het is deze "Fa#" die de opwaartse spiraalbeweging van de wervels, waar we het eerder over hadden, in gang zet om de overgang tussen de werelden te beginnen. Wij hebben gezegd dat de wervels de krachten vertegenwoordigen die onze innerlijke verheffing mogelijk maken en dit moet psychisch worden veilig gesteld. De herhaling van de noten, evenals de sprongen van secunden, stabiliseren de verschillende niveaus van verheffing in ons bewustzijn en consolideren ze.

Muzikaal gezien speelt de ademhaling van de zangers ook een belangrijke rol bij het zingen. Een zeer snelle ademhaling wordt tussen elk segment ingevoegd. Het geeft weer dat wij geïnspireerd handelen, bezield door de adem van de Geest der Waarheid. Deze ademhalingen leveren de zuurstof voor onze vlam, zij zijn de vurige adem in onze borstkas!

N.B. De "aangeblazen  h" klank »

In de Bulgaarse tekst wordt de "aaangeblazen h"-klank gebruikt. Door met de adem ons gehemelte te strelen, heeft dit geluid de eigenschap de hypofyse en de pijnappelklier te stimuleren. Het heeft een zeer helende kracht. Het is vanuit het hoofd dat de pijnappelklier en de hypofyse energetisch in wisselwerking staan met het etherisch lichaam. Zij onderhouden de verbinding met de Hemel, ons Ideaal, ons Hogere Zelf. Zo stimuleren de woorden "Vihri" (de wervels) of "s'Douh" (de adem), die deze "geaspireerde h" bevatten, het spirituele opengaan van deze klieren. Deze verbinding stelt ons in staat samen te werken met de hemelse wereld die ons inspireert om de meest geschikte instrumenten te vinden om ons werk te volbrengen. De melodische structuur van het refrein en de aanwezigheid van de "aangeblazen  h"-klank vormen een harmonisch geheel en creëren de duizelingwekkende, levensreddende opstijging boven de bossen. Vervolgens daalt de melodie weer snel af naar de "Mi" alvorens het refrein te herhalen, een symbool van het gedane werk en ook het opnieuw beginnen ...

De herhaling van het refrein

De herhaling van het refrein is essentieel om de energetische stroming van het lied te activeren! Het toont de dwingende noodzaak om steeds in staat te zijn onze keuze om op te stijgen te vernieuwen, "boven de bossen te vliegen", zodat we de opdracht volbrengen die ons is toevertrouwd. De herneming van het refrein wakkert het vuur weer aan en verdubbelt de energie. We komen weer op adem en deze geestelijke zuurstof blaast onze impuls, onze moed en onze inzet nieuw leven in. Alles is mogelijk... We leven in bewondering van het visioen van het nieuwe Jeruzalem en werken met heel ons hart om lijdende zielen te troosten. Door steeds terug te keren naar het refrein kunnen we het hoofd boven water houden, weer ademhalen om dan weer op een toegewijde en veilige manier de diepte in te duiken! We kunnen dit vergelijken met het werk dat we doen in elk van onze reïncarnaties... Dit werk voedt ook ons hoger mentale en causale gebied.

Tot besluit

Napred da Hodim staat voor onze inzet om broederlijk in de wereld te handelen met een vurig hart geleid door wijsheid! Wij volbrengen dit werk dankzij de spirituele aanwezigheid van de Christus en van onze geestelijke Meester in onze harten. Door ons met hun subtiele aanwezigheid te verbinden, wordt de onbedwingbare wil om de handen ineen te slaan en samen te werken in gang gezet. Het enthousiasme dat uit het lied spreekt is bestemd voor de toekomstige dienaren en zonen van God.

Bibliografie

 • O. M. Aïvanhov, La Nouvelle Religion Solaire et Universelle Œuvres complètes n°23 et 24, aux Editions Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, Le Verseau et l'avènement de l'âge d'or Œuvres complètes 26, aux Editions Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, Op weg naar een zonnebeschaving, Izvor n°201, Prosveta
 • O. M. Aïvanhov, De mens verovert zijn bestemming, Izvor 202, Prosveta

Externe links

Nota's

 1. O. M. Aïvanhov, Dagtekst van 27 november 2006, "Jivot – het Leven", Prosveta
 2. De auteurs van de originele versie van dit artikel zijn Gilles Hainault en Marie Kinique
 3. O. M. Aïvanhov, P. Deunov, Commentaires des chants (Fraternité Blanche Universelle).Bericht aan de lezer: de redactie van dit artikel, voorbereidend en niet-beperkend, is slechts een startpunt, aangezien het onderwerp door Omraam Mikhaël Aïvanhov in zijn verschillende lezingen tussen 1938 en 1985 in meer detail werd onderzocht. Bij het rechtstreeks lezen of beluisteren van deze voordrachten, uitgegeven door Prosveta, exclusieve eigenaar van de rechten van zijn werk, zal de onderzoeker er nog andere interessante en belangrijke aspecten in terugvinden. Daarom geeft dit artikel Aïvanhov’s denken over dit onderwerp niet volledig en allesomvattend weer.


OmraamWiki is een internationaal project dat wordt gerealiseerd met de bijdrage van fondsen voor wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit voor Buitenlanders van Perugia (afdeling Menselijke en Sociale Wetenschappen).